Община Стара Загора е против изграждането на цех за олово на територията на града

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
IMG_1742“В понеделник, 10 юни, от 11.00 ч. предстои обществено обсъждане на доклада по ОВОС относно инвестиционното предложение за изграждане на цех за производство на олово в Стара Загора. На него всеки гражданин може да изрази своето мнение. Ние ще направим всичко възможно да защитим интересите на гражданите на Стара Загора, така че те да са сигурни, че няма да позволим каквото и да е замърсяване в града и да бъдем заложници на интереси, които биха могли да доведат до негативен ефект за населението.”

Това заяви кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров по повод намерението на инвеститор за изграждане на цех за олово на територията на складова база в квартал “АПК”. „Решихме в деня на общественото обсъждане – 10 юни, да предложим на възложителя да оттегли инвестиционното си предложение за изграждане на цех за олово на територията на Стара Загора. Надяваме се той да го приеме. Ако не го приеме, Община Стара Загора ще предложи на Експертния съвет към РИОСВ да не одобри предложението. Ще упълномощим и нашия представител да даде отрицателен вот на съвета“, допълни зам.-кметът на Стара Загора Йордан Николов.

Зам.-кметът представи хронологията на заявеното инвестиционно предложение и становището на общината, което ще бъде представено на предстоящото общественото обсъждане в понеделник, както и на експертния екологичен съвет към РИОСВ. С цел защита на обществения интерес на жителите на кв. „Кольо Ганчев“ и кв. “АПК”, на работещите в района на Южната промишлена зона и на всички граждани на Стара Загора, в изпълнение на генералната стратегическа цел на общинската администрация „Подобряване качеството на живот на населението в Общината чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване природните дадености на региона“ и отчитайки проявената широка обществена активност, Община Стара Загора ще предложи на Експертния екологичен съвет към РИОСВ – Стара Загора да вземе решение за неодобрение на реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово“, каза още Йордан Николов.

Общественото обсъждане е насрочено за понеделник, 11.00 ч., в зала 2 на Община Стара Загора. Всеки гражданин може да изрази позиция и мнение, припомни кметът Живко Тодоров.

Зам.-кметът Йордан Николов изброи позициите, по които Община Стара Загора възразява на изграждането на цеха. „Инвестиционното намерение по своя обхват, капацитет и технология е предприятие от тежката промишленост, отрасъл цветна металургия. Капацитетът на инсталациите предвижда преработка на повече от 2800 тона суровина, която по своя състав представлява опасни отпадъци, съдържащи олово. Те нямат произход от територията на регион Стара Загора, нито се генерират от битовата дейност на общината“, припомни Николов. Той добави, че в доклада по ОВОС и в договора за наем на терена не са описани мерки за крайно обезвреждане и възстановяване на терена след прекратяване на дейността. Недопустимо е да не се предвиди и локално съоръжение за пречистване на води, както и смесването на отпадъчните води от производство на олово с водите, постъпващи в Градската пречиствателна станция за отпадъчни води, каза още заместник-кметът. Той припомни също, че разстоянието от заявената производствена площадка до най-близката жилищна сграда е едва 800 метра, намира се и в непосредствена близост до животновъдни ферми и обработваеми земеделски земи.

Кметът Живко Тодоров призова обществеността на Стара Загора да бъде активна по време на общественото обсъждане в понеделник, тъй като на него ще има представители както на инвеститора, така и на всички отговорни институции. Възложителят, който е организатор на общественото обсъждане, е уведомил в законовия 30-дневен срок общината за неговото провеждане и е определил началния час, както е по закон. Общината от своя страна трябва да предостави необходимата зала, обясниха от администрацията.

СТАНОВИЩЕ

по Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово“ в поземлен имот с идентификатор 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД, гр. Свищов

След извършен преглед на информацията в представения за разглеждане Доклад по ОВОС и приложенията към него и на основание изразено мнение на множество граждани на гр. Стара Загора, Община Стара Загора с настоящото становище изразява категорично несъгласие за одобряване реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово“ на посочената площадка в имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора със следните мотиви:

1. Инвестиционното намерение по своя обхват, капацитет и технология е предприятие от тежката промишленост, отрасъл цветна металургия. Капацитетът на инсталациите предвижда преработка на повече от 2 800 тона суровини, която по своя състав представляват опасни отпадъци, съдържащи олово. Тези обстоятелства, независимо от описаните в Доклада мерки за предотвратяване на вредните въздействия, изискват специално внимание при избор на площадка за разполагане на съоръженията. Имотът в който се предвижда изграждането на цеха е с начин на трайно ползване „За складова база“, което е търпимо и приемливо за сегашното му ползване като площадка за събиране и сортиране на производствени и някои опасни отпадъци. Изграждането върху площадката на цех за производство на олово по предложените технологии, обаче изисква съблюдаване на други критерии, тъй като се предвиждат физикохимични процеси, протичащи непрекъснато и при високи температури с използване на опасни вещества. Не случайно за този капацитет производство на цветни метали в отменената Наредба No 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда е предвидена хигиенно-защитна зона от 2000 м. В случая отстоянието до най-близката жилищна сграда е на по-малко от 800 м.

2. Произходът на опасните отпадъци, които ще се третират в представеното инвестицонно намрение нямат произход от територията на регион Стара Загора, нито пък се генерират от битовата дейност на населението на общината и е абсолютно неприемливо гражданите на Стара Загора да бъдат подложени на евентуално вредно въздействие в интерес на частен инвеститор. В Доклада по ОВОС и в договора за наем на терена не са описани мерки за крайно обезвреждане и възстановяване на терена след прекратяване на дейността в случаите на невъзможност на по-нататъшно ѝ изпълнение по различни причини – обявяване в несъстоятелност на възложителя, промяна на икономическата среда, липса на суровина и прочее. Практиката в такива случаи показва, че екологичните негативи и щети от подобно развитие остават в общината и потърпевши са жителите на района.

3. Независимо от изразеното в Доклада възражение, че няма законово задължение за извършване на оценка на опасностите при транспортиране на суровините – отпадъци по пътната мрежа на града и страната, тези опасности съществуват реално, още повече, че пътната инфраструктура до обекта не е предвидена за транспорт на подобни товари както по товароносимост, така и по опасност. Този риск следва да бъде оценен, защото доставката на суровини – опасни отпадъци е елемент от инвестиционното предложение и е задържително да се разглежда като дейност, която може да окаже кумулативно въздействие.

4. По отношение на производствените отпадъчни води, считаме, че е недопустимо да не се предвиди локално съоръжение за пречистване на водите, още повече, че Градската пречиствателна санция не може да пречиства води, съдържащи високи концентрации на тежки метали. В Доклада е описано, че производствените и битово-фекалните води, както и дъждовните води от бетоновата площадка ще се събират във водоплътна изгребна яма с обем 20 м3 и ще се предават за обезвреждане в ГПСОВ Стара Загора. При интензивни валежи от 40 л/м2, каквито се случиха през месец май 2019 год. в Стара Загора, от бетонова площадка, която е с площ около 1000 м2 ще се съберат 40 м3 само дъждовни води при обем на изгребната яма два пъти по-малък (като не включваме в сметките събраните битово- фекални и производствени води). Тези разчети напълно потвърждават становището на Община Стара Загора, изразено в предходен етап от процедурата за високия риск от замърсяване на подземните води и почвите от съседните земеделски земи с олово и други тежки метали при наводнения от проливни валежи.

5. Описаната схема за събиране на дъждовните води е нереалистична. При валежи, дъждовните води от покрива на сградите ще бъдат замърсени с различни опасни вещества, които както е описано в доклада ще се отлагат в границите на площадката т.е. върху покривите на сградите, които по генералния план са с голяма площ. Така замърсените води се предвижда да се извеждат разсъсредоточено извън площадката върху плътен зелен пояс с ширина 1 – 1,5 м. Това е пътят, по който има още една реална опасност да бъдат замърсени както почвите, така и подземните води в района и то при всички валежи, не само при интензивни такива.

6. Площадката за реализация на инвестиционното намерение се намира в непосредствена близост до функциониращи две животновъдни ферми за интензивно отглеждане на животни и обработваеми земеделски земи. При аварийни ситуации и други анормални режими на работа на разглежданото инвестиционно намерение, съществува реален риск от отрицателно въздействие върху съседните обекти и имоти, което може да нанесе непоправими щети на собствениците им по отношение на чистотата на произвежданите от тях продукти.

В заключение, с цел защита на обществения интерес на жителите на кв. Кольо Ганчев и кв. АПК, на работещите в района на кв. Индустриален и на всички граждани на гр. Стара Загора, в изпълнение на генералната стратегическа цел на Общинска администрация „Подобряване качеството на живот на населението в Общината чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване природните дадености на региона” и отчитайки проявената широка обществена активност, Община Стара Загора предлага на Експертния Екологичен съвет към РИОСВ – Стара Загора да вземе решение за неодобряване реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово“ в имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.
#

nov

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн