ТрУ и още 4 университета ще си сътрудничат в обучението и научните изследвания в областта на устойчивото използване на природните ресурси

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
3 (4)Ректорът на Тракийски университет в Стара Загора доц. д-р Добри Ярков подписа декларация за партньорство с ректорите на още четири университета – чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев от Лесотехническия университет, проф. д-р Иайло Георгиев от Минно-геоложкия университет „СВ. Иван Рислки“, проф. д-р инж. Илия Железаров от Технически университет – Габрово и проф. д.и.н. Георги Колев – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Договорните отношения бяха подписани в Учебно-опитното горско стопанство „Г. Аврамов“ на Лесотехническия университет за подготовка на проектно предложение по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по приоритетна ос 2 “Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подписаната декларация е за сътрудничеството между петте университета в обучението и научните изследвания в областта на устойчивото използване на природните ресурси.

Доц. Ярков беше придружен на събитието от заместник-ректорите доц. дн Нели Грозева и проф. д-р Румен Бинев.
#

сподели ме


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн