До 2023 г. е удължен срокът за подбор на специализанти в системата на здравеопазването


СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Министерството на здравеопазването продължава дейностите по изпълнение на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта на проекта е да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването. Срокът за изпълнение на проекта е удължен до края на 2023 г.

По проекта се изплащат предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение и/или стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност. Допустими целеви групи – специализанти с професионална квалификация „лекар“, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“, които:

* се обучават на място, финансирано от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването или

* се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и са български граждани, граждани на държави-членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария или чужденци, които имат разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, лица с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище и чужденци от българска народност.

Всички специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, имат право да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник и след промяна на вида на мястото им също могат да кандидатстват по проекта. В нормативната уредба вече е предвидена възможност специализантите, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник, като подадат заявление до висшето училище, в което са записани за обучение за придобиване на специалност. В 7-дневен срок от подаване на заявлението висшето училище организира сключване на анекс към договора за обучение за промяна на вида на мястото, заемано от специализанта.

Към момента е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти по проекта. Процедурата е отворена постоянно до 30.09.2023 г. и всеки заинтересован специализант, който е лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка, може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация и подаване на заявление в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info.

Всяко класиране на одобрените кандидати ще бъде обявявано регулярно на интернет страницата на проекта, в зависимост от постъпилите заявления за кандидатстване. С одобрените кандидати се сключва договор за финансиране на обучението по проекта.

Информация за начина на регистрация в интернет страницата на проекта и подаването на документи е налична на интернет страницата на РЗИ Стара Загора www.rzi-starazagora.org, раздел „Следдипломно обучение – новини” или от управлението на проекта – г-жа Димова – координатор на проекта, на тел. 02/93 01 266 и г-жа Христова – финансист по проекта, на тел. 02/93 01 206.

Д-Р ЗЛАТИНА НАНЕВА
Директор на РЗИ – Стара Загора
#


share button


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн