1179 лева достигна средната брутна месечна заплата в Старозагорска област

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПо предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2018 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 104.3 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 2.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Операции с недвижими имоти“ – с 4.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 33.2 и 12.5%.

В края на декември 2018 г. в сравнение с края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение остават почти без промяна. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 1.5 хил., а най-голямо увеличение – в „Образование“ – с 0.5 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Финансови и застрахователи дейности“ – с 19.0% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 12.4%, а най-голямо увеличение – в „Операции с недвижими имоти“ (с 31.0%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (със 17.3%).

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2018 г. е 1114 лв., за ноември – 1104 лв. и за декември – 1179 лева.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 132 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 3.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 15.8% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 6.8%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ с 2.4%.

Спрямо същия период на предходната година през четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.8%, като в обществения сектор нарастването е с 5.9%, а в частния – със 7.2%.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2018 г. област Стара Загора е на трето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 582 лв.) и София (1 144 лв.).

Методологични бележки:

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.
Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни
#


споделяне на връзка


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн