771 безработни лица са постъпили на работа през юни 2018 г. в област Стара Загора

STZAGORA.NET
*

През месец юни 2018г.в област Стара Загора на работа са постъпили 771 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 653 лица, по мерки – 32 лица, по програми – 63 лица, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 23лица.

172 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 242 са от групата на специалистите и 357 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 138 лица, със средно 403 и с основно и по-ниско 230 лица.

През м. юни в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 730 свободни работни места, на първичен пазар на труда – 617 и за субсидирана заетост – 113 /от тях 18 по мерки, 23 по програми финансирани от Държавния бюджет и 72 по ОП ПЧР/.

Равнището на безработица през м.юни е 4.4 на сто при 5.74 на сто за страната. Равнището на безработица намалява с 0.23% спрямо предходния месец. Спрямо м. юни 2017г. равнището на безработица намалява с 1.0% /от 5,4 на 4,4%/.

Към 30 юни 2018г. броят на регистриранитебезработни лица в бюрата по труда от областСтара Загора е 6 434 като спрямо предходния месец /6 781/ еотчетено намаление от 347 души, а в сравнение с м. юни 2017г.регистрираните безработни са с 1 498 по-малко /от 7 932 лица на  6 434 лица/.

С най-ниско равнище на безработица са общините Стара Загора – с 2.6%, Павел Баня – с 2.7% и Казанлък с 3.1%, а с най-високо – община Братя Даскалови – 31.9%, община Николаево – 30.8% и община Гурково – 18.9%.

Област Стара  Загора се нарежда на шесто място по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след областите София (1.9), Бургас (3.1%), Варна (3.2%), Габрово (3.6%) и Добрич (4.2%)


250701

Новорегистрираните лица през месеца са  1 026, безработните са 941 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Най-много са регистрираните от сектор „Услуги” – 38.9% /366 бр./, 22.3% са регистрираните от сектор „Индустрия” /210 бр./, а от Аграрния сектор – 4% /38 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца  са 327 – 34.8%.

През м. юни 2018г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 675 жени/57,1%/ и 2 759 мъже /42,9%/. Броят на жените намалява  спрямо месец май 2018 г. със 121, а при мъжете намалението е с 226 броя.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 19.9 /1 281/ и от 50 до 54г. – 11% /705/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 2.2% /140/.

Безработните над 50г. са 1 986 – 30,9% от общо регистрираните,

През м. юни 2018г. регистриранитемладежи до 29г. са 1 011, като делът им е 15.7% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 30 лица спрямо предходния месец.

Регистрираните продължително безработни лицас престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 1 556 и съставляват 24.2% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява  с 143 лица.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 3 045 души или 47.3%. Спрямо предходния месец те намаляват с 221 бр.

Висшистите съставляват 14.5% и са 933 души. Те нарастват спрямо предходния месец с 5 бр. Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 38.2% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 456 лица, спрямо предходния месец намаляват с 131 лица.

По професионален признак регистрираните безработни са:

- с работнически професии  - 18.9 % /1 215 бр./;

- специалисти – 24.6% /1 583 бр./;

- без специалност и професия – 56.5% / 3 636 бр./.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

В програми за заетост и обучение от началото на годината са работили 187 лица.

По Национална програма „Активиране на неактивни лица” през М.ЮНИ  са регистрирани в ДБТ като безработни 22 неактивни лица в резултат от реализация на програмата, а от началото на годината техният брой е 71.

Други програми, по които бюрата по труда от областта имат сключени договори с работодатели и се реализират са:

- Програма „Старт на кариерата” –  по Програмата са включени общо 30 лица.

- Национална програма „Асистенти на хора с трайни увреждания” – работили  общо 34 лица – в дейност „личен асистент” – 30 и в дейност „помощник възпитател” - 4.

- Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – работили са 67 лица.

- Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – работили са 9 лица.

- Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – работили са 32 лица.

- Регионални програми за обучение и заетост – включени 55 лица.

По мерки за заетост и обучение са работили 108 лица.

Най-предпочитаните от работодателите са преференциите:

- по чл.36, ал.1 от ЗНЗ за безработни младежи до 29 год. възраст – работили са 28 лица;

- по чл.50 от ЗНЗ за първите пет разкрити работни места от работодател – микропредприятие – работили са 13 лица;

- по чл.51, ал.1 от ЗНЗ – насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 год., с основно и по-ниско образование и над 50 г. – работили са 19 лица.

- по чл.55а от ЗНЗ  за безработни над 55-годишна възраст – работили са 15 лица.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СХЕМИ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” – ПРОГРАМЕН ПЕРИОД – 2014-2020г.   

Схема „Младежка заетост” – към 20.07.2018г. са подадени 769 заявки за 2428 работни места, сключени са 410 договора за 663 работни места на обща стойност 2493902 лв.Успешно завършилитеобучение и стажуване младежи са 405 като 357 са останали на работа при същия работодател.

Сключените договори по схема „Обучения и заетост“към 20.07.2018г. са 60 за 208 работни места на обща стойност 1 532 747 лв.

Схема „Обучение и заетост за младите хора”към 20.07.2018г.в заетост са включени 644 лица – 485 лица в общини и общински предприятия и 159 лица в реален сектор.

Проект „Родители в заетост” - към 20.07.2018г. в област Стара Загора подадените заявления от родители са 89 бр. Одобрени родители – общо 46. Подадени са  116 заявления от безработни лица за детегледачи, одобрени са 73 лица. Подписани са 31 трудови договори за детегледачи

Проект  „Ваучери за заети лица“– към 20.07.2018г.в ДБТ в област Стара Загора  са подадени 1 598 заявления, одобрени са 1286 заети лица, издадени са 726 ваучери на стойност 458 300 лв.

Проект „Работа” – От област Стара Загора  са включени общините Гурково, Мъглиж, Николаево, Братя Даскалови и Чирпан. Общият брой работни места е 184, като 106 са за публичен сектор и 78 – за реален сектор. Има възможност заетостта да се комбинира с обучение, за да може наетите лица да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата.

Общият брой на одобрените работни места е 166, в т.ч. –  от публичен сектор  106 РМ и реален сектор 60 РМ. Брой работодатели подали документи за допустимост 18 от тях 4 от публичен сектор и 14 от реален сектор. Одобрени 18 работодатели / 4 ПС и 14 РС /. Брой работни места на одобрените работодатели общо 150, от тях 106 от публичния сектор и 44 от реален сектор. Сключени 16 договора на обща стойност 932 092 лв.

Броят на работните места по сключените договори е 127, а започналите работа 92 лица от тях 73 лица в публичния сектор и 19 в реален сектор.
#бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн