670 безработни са постъпили на работа през април 2018г. в област Стара Загора

STZAGORA.NET
*
През месец април 2018г. в област Стара Загора на работа са постъпили 670 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 657 лица, по програми 1 лице, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 12 лица.

162 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 243 са от групата на специалистите и 265 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 126 лица, със средно 384 и с основно и по-ниско 160 лица.

През м. април в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 861 свободни работни места, на първичен пазар на труда – 779 и за субсидирана заетост – 82 /от тях 78 по ОП ПЧР/.

Равнището на безработица през април е 4,8 на сто при 6,4 на сто за страната. Равнището на безработица запазва своето ниво спрямо предходния месец. Спрямо м. април 2017г. равнището на безработица намалява с 1.1% /от 5.9 на 4.8%/.

Към 30 април 2018г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 7 090 като спрямо предходния месец /7 152/е отчетено намаление от 62 души, а в сравнение с м. април 2017г. регистрираните безработни са с 1 565 по-малко /от 8 655 лица на 7 090 лица/.

С най-ниско равнище на безработица са общините Стара Загора – 2,8% и Казанлък и Павел Баня с по 3,5%, а с най-високо – община Николаево – 37,4% и община Братя Даскалови – 32,2%.

Област Стара Загора заедно с област Пловдив се нарежда на пето място по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след областите София (2%), Варна – (4.%), Габрово (4.1%) и Бургас (4.4%).

8075870590-98

Новорегистрираните лица през месеца са 928, безработните са 894 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Най-много са регистрираните от сектор „Услуги” – 34,6% /309 бр./, 30,4% са регистрираните от сектор „Индустрия” /272 бр./, а от Аграрния сектор – 3,9% /35 бр/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца, са 278 – 31.1%.

През април 2018г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 944 жени /55,6%/ и 3 146 мъже /44,4%/. Броят на жените намалява спрямо месец март 2018 г. с 30, а при мъжете намалението е с 32 броя.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 20,8% /1 473/ и от 50 до 54г. – 11,4% /806/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 1,7% /121/.

Безработните над 50г. са 2 279 – 32,1% от общо регистрираните,

През април 2018г. регистрираните младежи до 29г. са 1 088, като делът им е 15,3% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 5 лица спрямо предходния месец.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 1 813 и съставляват 25,6% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им нараства с 7 лица.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 3 390 души или 47,8%. Спрямо предходния месец те нарастват с 24 бр.

Висшистите съставляват 13,8% и са 979 души. Те намаляват спрямо предходния месец с 24 бр. Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 38,4% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 721 лица, спрямо предходния месец намаляват с 62 лица.

По професионален признак регистрираните безработни са:

- с работнически професии – 19 % /1 348 бр./;
- специалисти – 23,8% /1 685 бр./;
- без специалност и професия – 57,2 % / 4 057 бр./.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

В програми за заетост и обучение от началото на годината са включени 313 и са работили средномесечно 167 лица .

По Национална програма „Активиране на неактивни лица” през м. април са регистрирани в ДБТ като безработни 7 неактивни лица в резултат от реализация на програмата, а от началото на годината техният брой е 40.

Други програми, по които бюрата по труда от областта имат сключени договори с работодатели и се реализират са:

- Програма „Старт на кариерата” – по Програмата са включени общо 30 лица.
- Национална програма „Асистенти на хора с трайни увреждания” – са работили общо 25 лица – в дейност „личен асистент” 22 и в дейност помощник възпитател 3 лица.
- Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – работили са 68 лица.
- Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – работили са 9 лица.
- Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – работили са 32 лица.

По мерки за професионално обучение и насърчаване на заетостта са работили 102 лица.

Най-предпочитаните от работодателите са преференциите:

- по чл.36, ал.1 от ЗНЗ за безработни младежи до 29 год. възраст – работили са 32 безработни лица;
- по чл.50 от ЗНЗ за първите пет разкрити работни места от работодател – микропредприятие – работили са 12 лица;
- по чл.51, ал.1 от ЗНЗ – насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 год., с основно и по-ниско образование и над 50 г. – работили са 114 лица.
- по чл.55а от ЗНЗ за безработни над 55-годишна възраст – работили са 14 лица;
- по чл.55в от ЗНЗ за продължително безработни лица – работили са 14 лица.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СХЕМИ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” – ПРОГРАМЕН ПЕРИОД – 2014-2020г.

Схема „Младежка заетост” – към 25.05.2018г. са подадени 742 заявки за 2 371 работни места, одобрени са 479 работодатели за 878 работни места, като са сключени 397 договора за 641 работни места на обща стойност 2 428 461 лв. Успешно завършилите обучение и стажуване младежи са 395 като 348 са останали на работа при същия работодател.

Сключените договори по схема „Обучения и заетост“ към 25.05.2018г. са 60 за 208 работни места на обща стойност 1 532 747 лв.

Схема „Обучение и заетост за младите хора” – към 25.05.2018г. в заетост са включени 639 лица – 482 лица в общини и общински предприятия и 157 лица в реален сектор.

Проект „Родители в заетост” – В област Стара Загора подадените заявления от родители са 89 бр. /от тях 65 от Етап 1 и 24 бр. от Етап 2 /.Одобрени родители – общо 29
/от тях 27 от Етап 1 и 2 бр. от Етап 2/. Сключени са тристранни споразумения и са наети 25 детегледачи.

Проект „Ваучери за заети лица“ – към 25.05.2018г. в ДБТ в област Стара Загора са подадени 1 598 заявления, одобрени са 1 286 заети лица, издадени са 743 ваучери на стойност 471 650 лв.

Проект „Работа” От област Стара Загора са включени общините Гурково, Мъглиж, Николаево, Братя Даскалови и Чирпан. Общият брой работни места е 184, като 106 са за публичен сектор и 78 – за реален сектор. Има възможност заетостта да се комбинира с обучение, за да може наетите лица да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата.

Общият брой на одобрените работни места е 166, в т.ч. – от публичен сектор 106 РМ и реален сектор 60 РМ. Брой работодатели подали документи за допустимост 15 от тях 4 от публичен сектор и 11 от реален сектор. Одобрени 10 работодатели / 4 ПС и 6 РС /. Брой работни места на одобрените работодатели общо 115, от тях 106 от публичния сектор и 9 от реален сектор. Сключени 2 договора на обща стойност 322 112 лв.
#

nov

сподели ме


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн