Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2016 г.

STZAGORA.NET
*
През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 83 жилищни сгради с 318 жилища в тях и 36 594 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 85 други сгради с 25 171 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 50.9%, жилищата в тях – със 71.9%, а общата им застроена площ – с 69.3%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, също се увеличава с 34.9%, докато общата им застроена площ е по-малко с 26.9%.

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 56.6%, броят на жилищата в тях – със 186.5%, а разгънатата им застроена площ – със 159.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 21.3%, а разгънатата им застроена площ спада с 60.9%.

През второто тримесечие на 2016 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 66 жилищни сгради с 342 жилища в тях и с 39 284 кв. м обща застроена площ, и на 56 други сгради с 31 810 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 43.5%, броят на жилищата в тях – с 44.3%, а общата им застроена площ е повече с 37.4%. Нарастване със 166.7% се наблюдава и при броя на започнатите други сгради, както и на разгънатата им застроена площ – със 114.8%.

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 46.7%, жилищата в тях – със 117.8%, а разгънатата им застроена площ – със 116.8%. Започнатите други видове сгради намаляват с 18.8%, а разгънатата им обща застроена площ – с 30.0%

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:
- административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);
- други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн