Ремонт и ново оборудване за Домашния социален патронаж в Чирпан

STZAGORA.NET

Държавен фонд „Земеделие” одобри предложен проект към Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група Чирпан по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

Наименованието на одобрения проект, спечелен от Община Чирпан чрез МИГ Чирпан, е „Прилагане на енергийно ефективни мерки и обновяване на Домашен социален патронаж – Чирпан. Общата сума на инвестицията е 97 786.97 лв.

Общата цел на проектното предложение е подобряване качеството на живот на населението в община Чирпан чрез подобряване достъпа до социални услуги и повишаване качеството им.

С реализацията на проекта ще се подобри енергийната ефективност на сградата на Домашен социален патронаж – Чирпан (ДСП – Чирпан); както и подобряване на материално-техническата база и закупуване на оборудване за кухненския блок и повишаване качеството на предоставяните социални услуги от ДСП – Чирпан.

След изпълнението на дейностите, предвидени в проектното предложение, ще се предоставят по-качествени, достъпни и ефективни социални услуги, съобразени с реалните нужди на хората и общността.

Предстои подписването на договор за финансиране на проекта между ДФ „Земеделие”, Община Чирпан и МИГ Чирпан.
#

сподели бутон


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн