Информация от РЗИ относно качеството на водата за питейно-битови цели в с. Полски Градец, община Раднево

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

RZI Stara Zagora 660Във връзка с публикации в централните медии РЗИ – Стара Загора информира:

Съгласно Закона за водите и Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /ДВ, бр. 30/2001 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г./, поддържането на водопроводните системи и подаването на питейна вода, отговаряща на изискванията за качество е изцяло отговорност на водоснабдителните дружества, които стопанисват и експлоатират водоснабдителните системи. В изпълнение на задълженията си за осигуряване на качеството на подаваната от тях питейна вода, ВиК операторите извършват мониторинг на питейната вода по показатели, посочени в Наредба № 9.

РЗИ – Стара Загора извършва контролен мониторинг за проверка на качеството и безопасността на питейната вода на крана при потребителя и проверка изпълнението на задълженията на ВиК операторите, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От страна на ВиК – Стара Загора и РЗИ – Стара Загора мониторингът се провежда по Зони на водоснабдяване /географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници, водоснабдяващи едно и/или няколко населени места/. Пробонабирането за изследване на питейна вода се извършва от предварително определени пунктове в населените места на крана на потребителя.

При констатиране на отклонения от качеството на питейната вода, създаващи риск за здравето на населението, РЗИ – Стара Загора предприема необходимите административни мерки спрямо ВиК – Стара Загора и другите компетентни органи в областта на водите, използвани за питейно-битови цели, като предписват задължителни за изпълнение мерки и срокове, както и предписания и заповеди за ограничаване или преустановяване ползването или подаването на питейна вода, както и съответни препоръки към общинските и областните власти при възникване на аварийни бедствени ситуации, водещи до спиране или ограничаване на водочерпенето и ползването на водата.

Чрез средствата за масова информация, както и чрез интернет страницата си РЗИ – Стара Загора своевременно информира населението за наложени забрани и ограничения при ползването на питейните води, включително при бедствени и аварийни ситуации, и за мерките и препоръките, които следва да бъдат спазвани до възстановяване качеството на питейната вода.

В РЗИ – Стара Загора не е постъпвала информация от ВиК – Стара Загора за режимно водоподаване в с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора, както за проблеми с водоснабдяването на населеното място за периода 01.01.2023 г. до настоящия момент.

За периода от 01.01.2023 г. до 28.07.2023 г., РЗИ – Стара Загора е извършила мониторинг на проби вода от крана на потребителя, при които не се констатирани отклонения от изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на МЗ, МОСВ и МРРБ ДВ. бр.30/2001 г. 

На територията на с. Полски градец не функционират обекти с обществно предназначение.

Считаме, че не е наличен потенциален здравен риск за жителите на горецитираното населено място. 

Д-Р ВАНЯ КАРАБОЙДЕВА
Директор на РЗИ – Стара Загора

#

сподели бутон


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн