ОИЦ анонсира информационен ден за представяне на процедура “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” ПО ОПИК

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

OIC - Stara Zagora 220Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационен ден за представяне на процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

На 26.04.2022 г., от 10.00 часа всички заинтересовани страни ще имат възможността да вземат онлайн участие, след предварителна регистрация, на следния линк: http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=239514937165

Допълнителна информация относно процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opic.bg.

С оглед улесняване на кандидат бенефициентите при подготовката на проектните им предложения, УО на ОПИК публикува видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата, които са достъпни на следния линк https://www.youtube.com/watch?v=YyF09ivnfVQ .

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
#

социално споделяне


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн