С 340 хил. лв. по ОП “Добро управление” ОИЦ – Стара Загора продължава успешната си дейност

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

OIC - Stara Zagora 220През месец януари 2022 г. бе сключен нов договор № BG05SFOP001-4.007-0006-C01, изпълняван от Община Стара Загора, по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Стара Загора за периода 2022-2023 г.“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проекта се финансира по Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020.

Офисът на Областен информационен център-Стара Загора отваря врати на 1 януари 2012 г., и за десетте години от съществуването си многократно е доказал своята необходимост и ефективност. Услугите предоставяни от екипа допринасят за европейското развитие на 11-те общини в териториалния обхват на областта – Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево, Павел Баня, Гълъбово, Мъглиж, Братя Даскалови, Гурково, Николаево и Опан.

Центърът функционира на принципа “едно гише” и предоставя безплатно информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги в област Стара Загора, като работи в активно сътрудничество с местната общност, управляващи органи, местни и регионални администрации, университети, училища, бизнес и медии и всички заинтересовани лица.

Основната цел на новия проект е да се надгради работещата структура, да се повиши познаваемостта сред обществото на европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, постигнатите резултати по проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС. През следващите две години,  във връзка с прилагането на интегрирания териториален подход, експертите от центъра ще изпълняват и нови функции, като част от звената за медиации и за публични консултации на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район. Целта на новия подход е намаляване на регионалните дисбаланси през програмния период 2021-2027 г., чрез изпълнение на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които да адресират местните нужди и местните потенциали. Политиката на интегрираните териториални инвестиции е чрез сътрудничество и партньорство на повече заинтересовани субекти да се изберат онези проекти за териториално развитие, с които да се финансират най-важните за общността и получили най-голяма обществена подкрепа дейности.

Общата стойност на проекта е 339 920 лева, 100% безвъзмездно финансиране, а срокът за неговото изпълнение е от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
#

svz

share button


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн