Старозагорска област – на 5-то място в страната по средногодишна работна заплата

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

_NSIСредногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2020 година е 15 010 лева (16 687 лева – за страната). Тя е нараснала със 7.9% в сравнение с предходната 2019 година. С най-високи заплати за 2020 година са наетите в сектори: „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Добивна промишленост“ и „Финансови и застрахователни дейности“, а с най-ниски – в „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Други дейности“.

В обществения сектор средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2020 година е 18 963 лева, а в частния сектор – 13 230 лева, като е регистрирано увеличение както в обществения, така и в частния сектор съответно със 7.3 и 7.1%.

В сравнение с останалите области на страната, през 2020 г. област Стара Загора е на пето място по показателя средна годишна работна заплата, след областите София (столица), София, Враца и Варна.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2020 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 98 735 души, което представлява 4.5% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 4.2% по-малко. По-значително е намалението на наетия персонал в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“- със 17.4%. Най-голямо увеличение на наетия персонал е регистрирано в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 19.1%.

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“ – 31.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 12.3%, „Добивна промишленост“ – 7.4%, „Образование“ – 7.2%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 6.3%, „Строителство“ – 5.5%, „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 5.1% и други.
#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн