Община Казанлък започва работа по проект “Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование”

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

12 (1)Община Казанлък успешно кандидатства и получи одобрение за реализиране на интегриран проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“. Проектът има за цел работа за активно включване в икономическия и социален живот на уязвими групи, хора в риск и/или жертва на дискриминация, хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

Всички организации, заявили своя интерес на етапа на подготовка на проекта, са включени в изпълнението в качеството им на партньори. Партньорството е подкрепено от Общински съвет – Казанлък с решения № 295 от 26.11.2020 г. и № 551 от 28.10.2021 г.

При реализиране на дейностите ще се търси подкрепа и сътрудничество с Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция, Министерство на образованието и науката, Работодатели и други заинтересовани страни.

С финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще се осигури трудова заетост до 12 месеца за общо 92 лица от целевите групи, в т.ч. 6 лица към общинска администрация, 80 лица към дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ и заетост за 6 лица към дейностите на Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за децата“. Ще бъдат създадени и разработени 4 социално-здравни центъра наименувани „Къщи на семейството“, по един в гр. Казанлък, гр. Крън, с. Горно Черковище и с. Ръжена, в които ще се осигури социална и здравна подкрепа на общностите, чрез посещение и работа на място със социален работник, психолог, педагог, специалист здравни грижи, социален сътрудник, ромски медиатор. За изпълняване на дейностите ще бъдат разкрити 15 нови временни работни места за специалисти и помощен персонал.

През 2021 година стартира строителството на 10 социални жилища с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Като дейност към настоящият проект всички потребители на тези социални жилища ще получат експертна подкрепа за постигане на трудова, социална, здравна и образователна интеграция. Специалисти активно ще работят с тях, за да активизират отговорното им социално, здравно, образователно и трудово поведение, вкл. да посещават личен лекар, зъболекар, да търсят и поддържат активна работа, да искат да повишат квалификацията си, да бъдат активни граждани и др.

За преодоляване на негативни стереотипи и лоши практики за замърсяване на обществени пространства ще се организират съвместни дейности от Общинско предприятие и живущите в райони с основно население от целевите групи, за почистване, облагородяване и поддържане на обществените пространства с участие на живеещите в тях.

За преодоляване на негативни стереотипи и нагласи към малцинствата – етнически или по друг признак (например на хора с увреждания) ще се реализират 50 еднотипни инициативи за сближаване на общностите. Инициативите ще бъдат проведени в малки групи чрез спортно-развлекателни инициативи за сплотяване на 2 семейства, като едното ще е част от малцинствата.

С финансирането по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъдат подкрепени различни дейности, като

* занимания със застрашени от отпадане от училище ученици – организиране на клубове и ателиета насочени към фолклора, природата, технически умения, умения за учене и др, изложби, представящи работата им, лекции и обучения, спортни занимания, екскурзии и посещения на атрактивни и интересни обекти в страната, и др.

* подобрена образователната среда в детски градини чрез закупуване на спортни пособия, оборудване и обзавеждане, облекла и носии, играчки и други пособия, всичко, което е необходимо за ефективната работа за осъществяването на заложените дейности;

* осигурена психологическа подкрепа за децата чрез работа със специалисти;

* подкрепа за продължаване образованието в гимназиален етап – работа с учениците, подходящи групови занимания, целенасочени посещения на обекти, като например фирми работодатели, за насърчаване на желанието в децата да учат в горен етап и да се ориентират професионално;

* работа с родители – инициативи и групови занимания със специалисти, за да насърчат родителите да приемат училището и детските градини, като едно желано място, да уважават институциите и да изпитват уважение към себе си и другите;

* преодоляване на негативни обществени нагласи чрез съвместни дейности и психологическа подкрепа.

Община Казанлък, съвместно с Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски“, гр. Казанлък, започна организацията на формиране и провеждане на 3 клуба за деца от целевите групи по проекта. Децата ще участват в занимания по изобразително изкуство, балет и йога, както и плуване.

За изпълнение на дейностите по проекта ще бъде назначен необходимия специализиран персонал, ще бъдат закупени консумативи, материали и активи за провеждане на клубовете и ателиетата. За организиране на дейностите и координиране на ангажиментите между партниращите си организации е определен екип за управление на проекта, който вече проведе първа работна среща, на която бяха обсъдени ангажиментите по изпълнение изискванията на оперативните програми, закона за обществените поръчки и плана за разходване на средства. Община Казанлък, като Бенефициент по проекта, работи със своите партньори ежедневно, за да постигне максимална ефективност по поставените цели.

Дейностите ще се изпълняват до края на месец юни 2023 година от Община Казанлък в партньорство с Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“, Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за децата“, четири общински основни училища и три общински детски градини – ОУ „Кирил и Методий“ с. Копринка, ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Горно Черковище, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Кънчево, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Казанлък, Детска градина № 2 „Снежанка“ с филиал в с. Шейново, Детска градина № 15 „Звънче“ с филиал в ж.к. “Изток” и Детска градина № 17 „Славейче“ с филиал в с. Ръжена.

Проектът е финансово подкрепен от две оперативни програми. Договорено е финансиране в размер 1 555 364,20 лв., от които 1 198 848,43 лева от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 356 515,77 лева от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
#

spodelime


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн