РИОСВ Стара Загора извърши извънредна проверка на „Енерджи-2“ ООД – Нова Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

RIOSVНа 24.11.2021 г., експерти от РИОСВ Стара Загора, БДИБР (Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” – Пловдив) и Регионалната лаборатория – Стара Загора към ИАОС извършиха извънредна проверка на „Енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлина енергия използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции“ на „Енерджи-2“ ООД, гр. Нова Загора. Тя се осъществи в присъствието на инж. Петър Димитров, зам.-министър на околната среда и водите и екип от МОСВ.

По време на проверката са направени огледи на р. Кортенска в района на бреговите зауствания на обекта, при които са установени отлагания и утайки. Към момента на обследването не се констатира заустване на води както дъждовни, така и отпадъчни. По възлагане на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” са взети две проби повърхностни води от р. Кортенска под двете брегови зауствания, както и две проби преди и след заустването на дъждовната канализация на предприятието.

Предприета е инспекция и на площадковата канализационна система на дружеството. При огледа на ревизионните шахти е констатирано наличие на утайки и отлагания по стените на шахтите и отвеждащите колектори на канализационната система за дъждовни води. При проверката се установи, че дъждовната канализация на обекта не се използва единствено за отвеждане атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, а и позволява отвеждане на замърсители, формирани от площадките и дейността на предприятието. В тази връзка от РИОСВ Стара Загора е издадено предписание за преустановяване заустването на двата дъждовни клона в р. Кортенска, след което затварящите елементи ще бъдат пломбирани от контролния орган. Дадено е и предписание за намиране на техническо решение за третиране и отвеждане на тези водни потоци в съответствие с изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.

РИОСВ Стара Загора ще извърши проверка за последващ контрол, като при неизпълнение на дадените предписания ще бъдат предприети необходимите административно-наказателни мерки в съответствие с ЗООС.
#

share button


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн