Тракийският университет и БЕХ ще си партнират по пътя към устойчива нисковъглеродна енергетика

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

2 (18)Ректорът на Тракийския университет в Стара Загора доц. д-р Добри Ярков и изпълнителният директор на „Български енергиен холдинг“ ЕАД г-н Валентин Николов подписаха рамково споразумение за сътрудничество. Целта е двете институции да организират съвместни дейности по иновации, приложни изследвания и образование в българския енергиен сектор в направленията електротехника, топло- и газоснабдяване, енергийна ефективност, внедряването на иновативни енергийни технологии и други.

Тракийският университет и БЕХ ще работят съвместно за създаване на работни групи по иновационни проекти, свързани с развитието на научноизследователските направления и дейности в различни области за осигуряването на плавен енергиен преход към използване на чиста и нисковъглеродна енергия.

Двете институции ще разработват национални и международни проекти в областта на иновациите и приложните изследвания, както и ще кандидатстват съвместно по оперативни програми и други национални, европейски и международни финансиращи институции, осигуряващи финансиране за реализацията на иновативни енергийни проекти.

Рамковото споразумение предвижда още: Разработване на подходящи проектни идеи в изготвянето на проектни предложения до финансиращи институции и организации, за реализация на енергийни иновации и изследвания с цел постигане на конкурентоспособност и висока добавена стойност в енергийния сектор; Взаимно съдействие и развитие на експертния и научноизследователския опит и капацитет, както и технологичната и научноексперименталната база и лабораторна инфраструктура на двете страни; Съдействие за бързо и дългосрочно развитие и модернизиране на системата на научни изследвания в областта на енергетиката чрез развитието на научни изследвания и на нови технологии, с които да се задържат и привлекат млади и водещи учени в областта на енергетиката; Подсигуряване на студентски стажове и практики с посещения на място в обектите на БЕХ ЕАД и дъщерните му дружества, подпомагане на кариерното ориентиране и мотивиране на студентите и докторантите, създаване и/или реализиране на менторски програми и съвместни магистърски и докторски програми.

БЕХ за Тракийския университет: „Тракийски университет – Стара Загора има дълъг и богат опит в областта на европейските проекти, като усилено работи по образователни и научни програми за двустранно сътрудничество с университети-партньори и научни организации от САЩ, Русия, Япония, Индия, Китай, Норвегия, Швейцария, Турция, Германия и др. БЕХ ЕАД счита тези инициативи за необходимо условие за обогатяване на вече познатите инструменти и при търсенето на иновативни такива с цел модернизиране на топло-, електро- и ядрената енергетика. Усилията на двете страни ще бъдат насочени в посока изготвяне на проектни предложения до финансиращи институции и организации за постигане на конкурентоспособност и висока добавена стойност в енергийния сектор. От своя страна ръководството на БЕХ ЕАД заявява готовност да предостави възможност за студентски стажове и практики с посещения на място в дъщерните дружества от холдинга, както и да подпомага кариерното ориентиране и мотивиране на студентите и докторантите.“
#

svz

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн