Обсъдиха изпълнението на Бюджета на Община Стара Загора за 2020 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

IMG_0960IMG_0980Публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2020 година се проведе днес в зала „П. Р. Славейков“ в сградата на Община Стара Загора.

На представянето присъстваха председателят на Общински съвет Стара Загора Мария Динева, зам.-кметът Иванка Сотирова, общински съветници, експерти от общинската администрация и граждани.

Главният финансист Цанка Ганева представи пред присъстващите отчета за приходите и разходите в общинската хазна през 2020 г.

Изпълнението на общите приходи по бюджета на Община Стара Загора за 2020 г. – 159 855 694 лева, в т.ч. държавни приходи 93 656 179 лева и общински приходи 66 199 515 лева, спрямо уточнения годишен план е 98.15%. Първоначалният план на приходите за 2020 г. е 148 379 818 лева, от които държавни приходи 81 368 132 лева и общински приходи 67 011 686 лева. Първоначално утвърдената за изминалата година обща субсидия за държавни дейности е 76 803 779 лева.

Близо 95% е изпълнен годишният план за общинските приходи – 66 199 515 лева. Собствените приходи (данъчни и неданъчни) са 43 855 364 лева, при годишен разчет от 46 108 207 лева, или 95.11%.

Данъчните приходи са 21 347 144 лева, което представлява 99.08% от планираните за годината. Неданъчни приходи са в размер на 22 508 220 лева – изпълнение от 91.63% на планираните разчети. Приходите от продажби на общинско имущество са 2 644 632 лева – 96.63%.

Общият размер на разходите през 2020 г. са 136 714 754 лева, или 83.94 на сто от предвидените за периода, в т.ч. за държавно делегирани дейности 85 493 277 лева – 91.99 на сто, за общински дейности 48 892 165 лева или 73.26% и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 2 329 312 лева – 72.85%.

Най-много средства – 66 618 274 лева, от бюджета са дадени за функция „Образование“. Разходите за жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда са в размер на 26 004 661 лв. Разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи възлизат на 14 740 827 лева. 11 059 505 лева са похарчени за икономически дейности и услуги.

По структура на разходите най-голям е делът на средствата за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала – 60,65%, следвани от текущата издръжка в размер на 27,14%.

От капиталовите разходи през 2020 г. за основен ремонт са разходвани 13 427 687 лева или 86.88%, за придобиване на дълготрайни материални активи – 7 858 858 лева или 32.89%, за придобиване на нематериални активи – 94 870 лева или 23.70%. Закупена е земя за 33 869 лева, капиталовите трансфери са 1 710 440 лева.

Средната събираемост на данъка върху недвижимите имоти в Община Стара Загора е 81.90%, а на данъка върху превозните средства – 77.14%.

Материалите за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г. са качени на сайта на Община Стара Загора.
#svz

социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн