Нови общински съветници положиха клетва в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

IMG_6299 (1)IMG_7061Двама нови общински съветници – Гочо Карагьозов и Илка Петкова – положиха клетва да работят в името на старозагорци по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет в Стара Загора. Те влизат на местата съответно на Димитър Съртонев и Иван Чолаков.

По време на 22-то заседание на местния парламент бяха гласувани 61 точки. На второ четене бяха приети Наредбата за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ и както и промени на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Одобрени на първо четене бяха и изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, както и промени в Наредбата за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора.

Маргарита Димитрова

Маргарита Димитрова

С 36 гласа „За“, 3 „Против“ и 8 „Въздържал се“ общинските съветници избраха за нов управител на общинското дружество „Мересев“ Маргарита Димитрова. При обсъждането на точката беше дадена възможност двамата кандидати, класирани на първите две места – Атанас Атанасов и Маргарита Димитрова, да представят вижданията си за развитие на дружеството. Новоизбраният управител си поставя като основна цел разкриването на нови работни места и създаването на собствена търговска марка.

Старейшините приеха годишните финансови отчети за 2020 г. на общинските търговски дружества със 100% общинско участие в капитала и разпределение на печалбата. Удължен беше срокът на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост, върху общински терени на територията на гр. Стара Загора. Подкрепено беше създаването на Временна комисия за проверка и анализ на временните преместваеми /търговски/ обекти на територията на гр. Стара Загора, която ще бъде с време на действие шест месеца. По време на майското заседание беше създадена Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества. Гласувани бяха промени в съставите на постоянната комисия по оперативни програми и международно сътрудничество, ПК по здравеопазване, ПК по земеделие, гори, екология и развитие на селата и ПК по култура, туризъм и вероизповедания.

Общинските съветници одобриха доклада за Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Стара Загора за периода 2014-2020 г. С пълно мнозинство беше дадено съгласие Община Стара Загора да кандидатства за финансиране по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020.

Гласувано беше наименуването на три улици в Стара Загора. Те ще носят имената “Сава Казмуков”, “Сердика” и “Ран Босилек”.
#

социални бутони


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн