76% от домакинствата в Старозагорска област имат достъп до интернет в домовете си

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
43343434232Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2020 г. показват, че 76.0% от домакинствата в област Стара Загора, при 78.9% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 1.9 процентни пункта спрямо предходната година, съобщиха от НСИ, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при Териториално статистическо бюро – Югоизток.
-
Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените. През 2020 г. 62.2% от мъжете и 61.2% от жените в област Стара Загора използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. И при мъжете, и при жените този дял е по-нисък от средния за страната, съответно с 8.4 и 6.6 процентни пункта.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Стара Загора през 2020 г. по образование. Докато 88.7% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 22.8% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 63.1%.

Резултатите показват, че през 2020 г. относителният дял на лицата от областта, използващи услугите на електронното правителство в България през последните 12 месеца, е 24.1% при средно 26.9% за страната. В отделните области този дял варира между 50.3% за област София (столица) и 3.7% – за област Добрич.

Методологични бележки

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия. Основната му цел е получаването на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години. През периода юни – юли 2020 г.са анкетирани 4 166 домакинства, избрани на случаен принцип, и 9 357 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия, поверителност и защита на личната информацияв интернет и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата. По време на изследването са събрани данни за три времеви интервала: към момента на интервюто; за последните три месеца преди интервюто и за последните 12 месеца преди интервюто.

455435663416Повече информация и данни от изследванията за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2020 г., могат да се намерят на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2805) и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=240).
#

share button


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн