Спад в заетостта в Старозагорска област през третото тримесечие на 2020 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
2345432(654(56През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 141.2 хил., от които 74.5 хил. са мъже и 66.7 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 53.0% (при 53.5% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. намалява с 3.7 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 58.6%, а при жените – 47.9%, съобщиха от отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при Териториално статистическо бюро – Югоизток на Националния статистически институт.

През третото тримесечие на 2020 г. във възрастовата група 15-64 навършени години заетите лица са 138.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.1% (73.6% за мъжете и 68.5% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група бележи спад с 4.4 процентни пункта.

Методологични бележки
Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.
Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.
Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:
- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.
Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.
При оценката на резултатите за третото тримесечие на 2020 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 30.06.2020 г., като е изключено населението, живеещо в колективни домакинства.
По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ – www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн