Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2020 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПо предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2020 г. намаляват с 1.4% спрямо края на март 2020 г., като достигат 97.5 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Строителство“ и „Транспорт, складиране и пощи“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Финансови и застрахователни дейности“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 30.9 и 13.0%.

В края на юни 2020 г. в сравнение с края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 4.5 хиляди, или с 4.4%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 3.4 хил., а най-голямо увеличение – в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 0.4 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Преработваща промишленост“, а най-голямо увеличение – в „Финансови и застрахователни дейности“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за април 2020 г. е 1 174 лв., за май – 1 212 лв. и за юни – 1 230 лева.

4565263567През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 205 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 1.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Операции с недвижими имоти“ – с 11.0% и „Образование“ – с 6.3%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 14.8%.

Спрямо същия период на предходната година през второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 3.5%, като в обществения сектор нарастването е с 5.5%, а в частния – с 1.3%.

В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2020 г., област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 822 лв.), Враца (1 280 лв.), София (1 247 лв.) и Варна (1 218 лева).
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн