НСИ: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2019 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПрез 2019 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1628 извършени престъпления. Делата за 616 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 682 – с условно осъждане, за 26 – с оправдаване, за 16 с прекратяване, и за 288 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1298 извършени престъпления, което е с 3.2% по-малко в сравнение с 2018 година.

През 2019 г. обвиняеми са били 1608 лица, от които:
* с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 590 лица, или 36.7% от общия брой на обвиняемите;
* условно осъдени са 667 (41.5%) лица;
* освободени от наказателна отговорност са 309 (19.2%) лица;
* оправдани са 24 обвиняеми лица (1.5%);
* на 18 лица делата са прекратени (1.1%).
43214235
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2019 г. е 1 257, като в сравнение с 2018 г. намалява с 3.8%.
Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 73, или 5.8% от всички осъдени.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

Общоопасни престъпления

През 2019 г. най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 595, или 45.8% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 547, или 43.5% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2019 г. се наблюдава намаление както на броя на престъпленията, така и на осъдените лица за извършени общоопасни престъпления – съответно с 4.6 и 4.5%.

В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията – 416, или 69.9% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 386 лица, или 70.6% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2019 г. са 139 (23.4% от общия брой на общоопасните престъпления), а наказаните за тях лица са 119 (21.8% от осъдените за извършени общоопасни престъпления).

Престъпления против собствеността

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане в област Стара Загора през 2019 г., са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 339 извършени престъпления (26.1% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 378 лица, или 30.1% от общия брой на осъдените през 2019 г.

Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество със 70.2% относителен дял от престъпленията против собствеността и 18.3% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 238 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 266.

По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2019 г. за 30 грабежа са осъдени 37 лица.

За извършени 33 измами са осъдени 39 лица, или 10.3% от осъдените за престъпления против собствеността.

Престъпления против стопанството

През 2019 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 66 извършени престъпления против стопанството, или 5.1% от общия брой на наказаните престъпления. За тях са осъдени 63 лица, или 5.0% от всички осъдени лица.

Престъпления против личността

През 2019 г. в област Стара Загора са наказани 119 престъпления против личността (9.2% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 96 лица, или 7.6% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината.

Сред престъпленията против личността с най-голям брой и относителен дял са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 55 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 46, или 47.9% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността.

За принуда с осъдителни присъди са завършили 31 наказателни дела с 20 осъдени лица за този вид престъпления.

Осъдени лица за други видове престъпления

През 2019 г. в област Стара Загора са осъдени за извършването на:
* престъпления против брака, семейството и младежта – 77 лица (6.1%);
* престъпления против реда и общественото спокойствие – 36 лица (2.9%);
* документни престъпления – 23 лица (1.8%);
* престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции3 – 23 лица (1.8%);
* престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система – 9 лица (0.7%);
* престъпления против правата на гражданите – 4 лица (0.3%);
* престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията – 1 лице (0.1%).

Осъдени лица по пол и възраст

Разпределението на осъдените през 2019 г. лица в област Стара Загора по пол и възраст е следното:

Броят на осъдените мъже е 1135, или 90.3% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30-39 години – 26.3% от общия брой на осъдените мъже.

Осъдените жени са 122, като най-голям е делът им във възрастовата група 30-39 години – 27.0% от общия брой на осъдените жени.

Осъдени лица по наложени наказания
В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2019 г. в област Стара Загора те са 1 002, или 79.7% от общия брой на осъдените лица. Най-висок е относителният дял на лишените от свобода за срок от 6 месеца до 1 година (43.3% от всички осъдени на лишаване от свобода), следвани от лишените от свобода за срок до 6 месеца – 33.3%.
432142352
Наказанието „пробация“ е наложено на 172 лица (13.7% от всички осъдени), „глоба“ – на 73 лица (5.8%), а „обществено порицание“ – на 10 лица.

Методологични бележки:

Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд.
Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. – и на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.
Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди.
В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година.
В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.
В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените.
В броя на престъпленията, завършили с осъждане, се включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.
Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението.
Непълнолетни са навършилите 14 години, но ненавършили 18 години лица.
Пълнолетни са лицата на възраст 18 и повече години.
Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица.
Съгласно член 31, ал. 1 и 2 от НК наказателноотговорно е пълнолетно лице, навършило 18-годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление. Непълнолетно лице – навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.
Данните за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са получени на основата на информация от изследвания на Националния статистически институт иданни от административен източник – Единната информационна система за противодействие на престъпността(ЕИСПП).
Повече информация и данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са достъпни в ИС „Инфостат” (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=56) и на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Правосъдие и престъпност”.
#

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн