Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Стара Загора към 31.12.2019 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIЛечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област Стара Загора функционират 14 заведения за болнична помощ с 2 464 легла, от които 12 болници с 2 284 легла (табл. 1).

Лечебни и здравни заведения към 31.12.2019 година (брой, легла):

* Лечебни заведения за болнична помощ – 14, 2464
* Болници – 12, 2284
* Специализирани болници – 4, 724
* Центрове със стационар – 2, 180
* Лечебни заведения за извънболнична помощ – 102, 79
* Диагностично-консултативни центрове – 4, 8
* Медицински центрове – 44, 71
* Дентални центрове – 1, 0
* Медико-дентални центрове – 0, 0
* Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории – 53, 0
* Други лечебни и здравни заведения – 7, 219

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с
2018 г. броят на болничните заведенията не се променя, но легловият им фонд нараства с 1.9%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. многопрофилните болници в област Стара Загора са 8 с 1 560 легла, или в 66.7% от болниците е съсредоточен 68.3% от легловия фонд на всички болници в областта.

Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар (бивши диспансери), които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. В края на 2019 г. в област Стара Загора тези центрове са 2 със 180 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в област Стара Загора е 786.2 на 100 000 души от населението.
Към 31.12.2019 г. заведенията за извънболнична помощ в област Стара Загора са 102 със 79 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2019 г. тези заведения са 7 с 219 легла.

Медицински персонал

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Стара Загора практикуват 1 275 лекари. Лекарите по дентална медицина са 290, като 287 от тях работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 172, от които 1 461 медицински сестри и 148 акушерки.

Към 31.12.2019 г. 55.6% от практикуващите лекари са жени. Най-голям е делът на лекарите във възрастовите група 55-64 години – 35.5% и 45-54 години – 32.1%. Младите практикуващи лекари – на възраст до 35 години, са 163, или 12.8%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 139, или 10.9%.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 211, или 16.5% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от: Спешна медицина – 82 (6.4%), Кардиология, Педиатрия и Акушерство и гинекология – по 66 (5.2%), Хирургия и Нервни болести – по 63 ( 4.9%).

Осигуреността с лекари в област Стара Загора в края на 2019 г. е 40.7 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 9.3 на 10 000 души от населението.

Показателят за осигуреност с лекари в областта е по-нисък от средния за страната (42.6 на 10 000 души от населението). Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (62.8 на 10 000 души от населението), София (столица) (51.2), Пловдив (51.0) и Варна (50.7). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (24.8 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Силистра (27.7).

Методологични бележки

Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и териториалното им разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и категории. Методологията на изследването е в съответствие с методологическите указания на Евростат за практикуващите медицински специалисти.
Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година.
Легловият фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите легла за срок по-малък от шест месеца легла, но не включва временно разкритите легла.
При анализ на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броят на заведенията и легловият фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в друг или обединяване на заведения.
При анализиране на данните за осигуреност на населението с медицинска помощ по области трябва да се имат предвид специфичните особености на медицинското обслужване. Лечебните заведения не са свързани пряко само с обслужването на населението на едно населено място или община и достъпът до медицинска помощ е свободен. Голяма част от заведенията обслужват населението на една област или група общини, а специализираните заведения обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват независимо от тяхното местонамиране обслужват населението на цялата страна.
В броя на медицинския персонал (физически лица) се включват практикуващите в лечебните и здравните заведения независимо от ведомствената им подчиненост. Не са включени данни за работещите извън страната медицински специалисти и за тези, които не работят непосредствено в лечебните заведения – например във фармацевтичната промишленост.
За 2018 г. има прекъсване на динамичните редове по отношение на териториалното разпределение на лекарите и лекарите по дентална медицина, както и на разпределението на лекарите по специалности. Медицинските специалисти, които работят в практики по договор с НЗОК, обслужващи повече от една област, респ. община, с включени в общия брой на медицинските специалисти за страната (областта), но не са разпределени по области (общини).
Разпределението на лекарите по специалности е в съответствие с Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. на Министерството на здравеопазването (изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 23 юли 2019 г.) и се отнася до практикуваната специалност. От 2018 г. лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ по договор с НЗОК, са разпределени по специалността, по която практикуват. В случай че работят по повече от една специалност, те са включени в общия брой на лекарите, но не са разпределени по специалности.
Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински специалисти са изчислени с броя на населението в края на годината.
Повече информация и данни от изследването „Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения“ са достъпни в ИС ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=58) и на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Здравеопазване”.
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн