Община Стара Загора обяви конкурси за избор на началници на два отдела в местната администрация – Отдел „Образование“ и Отдел „Спортни дейности“.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
__Obshtinata 660 2019Кандидатите за началник на отдел „Образование“ трябва да притежават минимално образователна степен „бакалавър“ и професионален опит от минимум 4 години. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността са: специалност, по която е придобито образованието от професионално направление – Икономика, Педагогически науки, Администрация и управление, владеене на английски език на ниво В2 и друг чужд език, компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативната уредба, за изпълнение на длъжността, познаване устройството, функциите и дейността на държавната администрация, на местното самоуправление и местната администрация, професионален опит в извършване на дейности в области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и дигитална компетентност.

Началникът на отдел „Образование” ръководи, организира, координира, контролира и отчита непосредствено дейността на отдела. Проучва, анализира и планира финансово-стопанските дейности, свързани с образованието в общината. Осъществява координация и контрол на средствата за изпълнение на държавните образователни изисквания, както и финансовото осигуряване на общинските детски градини, училища и обслужващи звена, развитието на дейностите по образование в Община Стара Загора. Осъществява връзка и взаимодействие между местната власт и държавните институции в областта на образованието и младежките дейности. Съдейства и създава условия за тяхната реализация в рамките на своите компетентности.

Желаещите да заемат длъжността трябва да подадат документите си за участие в срок до 14 дни от деня на публикуването на обявлението за конкурса.

Кандидатите за началник на отдел „Спортни дейности“ трябва да притежават минимално образователна степен „бакалавър“ и професионален опит от минимум 4 години. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността са: компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативната уредба, за изпълнение на длъжността. Познаване на устройството, функциите и дейността на държавната администрация, на местното самоуправление и местната администрация, професионален опит в извършване на дейности в области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и дигитална компетентност.

Началникът на отдел „Спортни дейности“, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, осъществява дейности по планиране, организация, координация и контрол на дейностите на Отдел „Спортни дейности“ и Звено „Спорт за всички и спортни дейности“ и на служителите в тях. Проучва, анализира и планира развитието на спортните дейности на територията на Община Стара Загора. Съдейства и създава условия за тяхната реализация в рамките на своите компетенции. Осъществява връзката и взаимодействието между местната властта и държавните институции в областта на спорта.

Желаещите да заемат длъжността трябва да подадат документите си за участие в срок до 10 дни от деня на публикуването на обявлението за конкурса.

Двата конкурса ще преминат на два етапа – тест и интервю. До събеседване ще бъдат допуснати само издържалите теста кандидати.

Повече информация може да бъде намерена на адрес: https://www.starazagora.bg/bg/konkursi-i-obyavleniya-za-rabota
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн