Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2018 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIОбобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2018 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 105 668 души, което представлява 4.6% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 0.2% по-малко. По-значително е намалението на наетия персонал в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“- със 7.3%. Най-голямо увеличение на наетия персонал е регистрирано в секторите: „Други дейности“ – със 7.6% и „Строителство“ – с 6.8%.

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва:

„Преработваща промишленост“ – 34.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 12.1%, „Добивна промишленост“ – 7.0%, „Образование“ – 6.7%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 6.0%, „Строителство“ – 5.5%, „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 4.9% и други.

Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2018 година е 13 190 лева при 13 755 лева за страната (цифрата за страната е висока заради големите заплати в София. За целите на сравнението не би било излишно да бъде посочена и средногодишната работна заплата в страната в 27-те области извън столицата София-град. Която по наши изчисления е 10 824 лв. – бел. ред.). Тя е нараснала със 7.7% в сравнение с предходната 2017 година. С най-високи заплати за 2018 година са наетите в сектори „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Добивна промишленост“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, а с най-ниски – в „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Други дейности“ и „Административни и спомагателни дейности“.

В сравнение с останалите области на страната, през 2018 г. област Стара Загора е на трето място по показателя средна годишна работна заплата, след област София (столица) и София (фиг.1).

54354354325423
#


сподели ме


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн