Председателският съвет в ОбС – Стара Загора възстанови работата си преди сесията в четвъртък. Очертало се е становище Общината да не закупи бившето кино “Вапцаров”

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
IMG_6709IMG_6712Със заседание, продължило час и половина днес преди обед, е възстановена работата на Председателския съвет в новоизбрания Общински съвет на Стара Загора. Уточняването на дневния ред за предстоящата в четвъртък, 28 ноември, сесия е преминало в конструктивен и колегиален тон, с участието на представители на всичките 7 политически сили. Очертала се е обща нагласа да бъде сведено до минимум внасянето на извънредни точки в дневния ред извън установения срок – 15 дни преди съответното заседание на ОбС. Това съобщи председателят на местния парламент Мария Динева (ЗНС) на първата си среща с медиите преди сесията – традиция, започната от предшествениците й, която тя също възстановява по време на настоящия четиригодишен мандат.

Едно от 40-те предложения за разглеждане (списъкът на всички – тук >>>)  е за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на Община Стара Загора – 10 в града и 42 в селата. Кметът Живко Тодоров е внесъл нова Наредба с цел отделните правилници за дейността им да бъдат уеднаквени, за да няма различия в начина на управление, ползване на клубните бази и провежданите дейности в тях. Приемането на Наредбата ще допринесе за подобряване поддържането на клубната база, социалните контакти, социалната интеграция и жизнения стандарта на пенсионерите, чрез осъществяване на дейности със социален, здравен и културен характер. Проектът на Наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законови правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на 23.08.2019 година на официалната интернет страница на Община Стара Загора за обсъждане и предложения. В определения 30 дневен срок предложения и становища по публикувания проект не са постъпили, сочи в предложението си кметът.

Друга точка е за одобряване на промяна в числеността на кметовете на кметства и кметските наместници в структурата на Община Стара Загора, съответно 17 и 34, считано от 28.10.2019 г. Точката е наложена от промяна на чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Общинските съветници ще гласуват и предложение за осигуряване на устойчивост на проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“, финансиран с 4 милиона лева безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”. Проектът включва:
* Реорганизация и изцяло подновяване на алейната мрежа. Подчертаване на главната ос север-юг за връзка с Централна гара.
* Оформяне на паркови зони наситени със спортни функции, монтиране на съвременни спортни съоръжения. Изграждане на велопарк с велоатракции, площадка за ролери и скейтборд.
* Запазване и консервиране на съществуващата растителност. Направена е фитосанитарна оценка, в която са посочени състоянието на съществуващата растителност и мерките за тяхното възстановяване. Новопроектираната растителност е представена в приложената подробна дендрологична ведомост.
* Проектиране на детски площадки в крак със съвременните тенденции. Въжени съоръжения съчетаващи разнообразни функции.
* Проектиране и изграждане на нова наземна обществена тоалетна, съобразена с изискванията за достъпна среда.
* Паркова мебел с модерна, съвременна визия.
* Изграждане на сух фонтан.
С решението си Общинският съвет ще гарантира, че видът и предназначението на парк „Станционна градина“ няма да бъде променян за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към община Стара Загора по проекта; че община Стара Загора ще осигури собствено финансово участие в размер до 500 хил. лв. за изпълнението на проекта, като сумата следва да се предвиди в бюджети 2020 и 2021 г.

На сесията ще бъде разгледано и предложение от „Орфей“ ЕООД, представлявано от управителя Матеос Емануил Брулис, за закупуване от Община Стара Загора на притежаваните от дружеството 3 сгради в Станционната градина, построени в общински поземлен имот. Това е комплексът на бившето кино “Вапцаров”, биви Дом на културата на железничарите. Исканата цена е 352 хил. лв. Предложението на кмета е в два варианта – приемане или отхвърляне от общинските съветници на сделката. На председателския съвет представените в ОбС политически сили са преценили, че на този етап Община Стара Загора няма нужда от тези сгради, които при това са и в много лошо състояние, и евентуалното им придобиване и последващо поддържане ще доведе до значителни разходи.

Рутинно предложение, внасяно всяка година, ще бъде разгледано и относно броя и местоположението на таксиметровите местостоянки.

Една необходима според Мария Динева точка – за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, внесена от общинския съветник Искра Михайлова, ще бъде оставена за следваща сесия поради обективни процедурни изисквания мотивите и проектът за решение да бъдат качени на сайта на сайта на ОбС за изискуем период от време.

Старейшините ще определят и свои представители в Националното сдружение на общините в Република България, както и в държавните горски стопанства в Чирпан и Стара Загора.

По-следващата сесия на ОбС, предвид Коледните празници, ще бъде проведена на 18 декември, съобщи Мария Динева.
#gerb

spodelime.com


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн