Покана за обществено обсъждане на предложението за промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
__Obshtinata 365 2019На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг кметът на Община Стара Загора кани всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, граждански сдружения, медии и всички заинтересовани лица на среща за обществено обсъждане на предложението за промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг по договор за револвиращ банков кредит, сключен с „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД (решение № 1513 от 26.04.2018г. на Общински съвет Стара Загора), а именно:

Промяна на предназначението на вече договорения кредит с цел включване в обхвата му за мостово финансиране на всички инвестиционни проекти, реализирани със средства от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж” и Оперативна програма „Околна среда”. Всички останали параметри на кредита остават непроменени.

Настоящият дългосрочен дълг е предназначен за мостово финансиране и рефинансиране на разходи, свързани с изпълнението на одобрени проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на стойност 10 000 000 (десет милиона) лева.

Крайният срок за погасяване е 25.12.2022 година; съответната част от усвоените и дължими суми се намалява при постъпване на средства от съответния Управляващ орган, съгласно Договори за безвъзмездна финансова помощ.

Годишната лихва е в размер, равен на Основен Лихвен Процент на Българската Народна Банка (ОЛП на БНБ), увеличен с надбавка 0,89 (нула цяло и осемдесет и девет стотни пункта), но не по-малко от 0,89% (нула цяло и осемдесет и девет стотни процента) съвкупна годишна лихва.

Начинът на обезпечение на кредита е чрез учреден пореден особен залог по реда на Закона за особените залози върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на общината, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от а) до ж) от Закона за публичните финанси и е в размер на 100% (сто процента) от размера на кредита.

Публичното обсъждане ще се проведе на 18.11.2019 г. от 17.30 часа в Зала „П.Р.Славейков“ на Общинска администрация Стара Загора.

Подробности може да намерите в секция „Обявления“ на Община Стара Загора – https://starazagora.bg/bg/obyavleniya/pokana-za-obshtestveno-obsazhdane-na-predlozhenieto-za-promyana-v-prednaznachenieto-na-sashtestvuvasht-dalgosrochen-obshtinski-dalg
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн