Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2018 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПрез 2018 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1 759 извършени престъпления. Делата за 564 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 777 – с условно осъждане, за 14 – с оправдаване, за 25 с прекратяване, и за 379 – с освобождаване от наказание, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Югоизток на Националния статистически институт,  отдел „Статистически изследвания – Стара Загора.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1341 извършени престъпления, което е с 12.3% по-малко в сравнение с 2017 година.

През 2018 г. обвиняеми са били 1744 лица, от които:

* с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 546 лица, или 31.3% от общия брой на обвиняемите;
* условно осъдени са 761 (43.6%) лица;
* освободени от наказателна отговорност са 401 (23.0%) лица;
* оправдани са 15 обвиняеми лица (0.9%);
* на 21 лица делата са прекратени (1.2%).

Фиг. 1. Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица в област Стара Загора
през периода 2014-2018 година
нси 31 юли 01

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2018 г. е 1307, като в сравнение с 2017 г. намалява с 13.2%.

Осъдените непълнолетни лица (14-17 години) са 36, или 2.8% от всички осъдени.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

Общоопасни престъпления
(Включват престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства по транспорта и съобщенията, против народното здраве и околната среда, при използването на атомната енергия за мирни цели и други)

През 2018 г. най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 624, или 46.5% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 573, или 43.8% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2018 г. се наблюдава намаление както на броя на престъпленията, така и на осъдените лица за извършени общоопасни престъпления – съответно с 15.3 и 14.6%.
* В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията – 496, или 79.5% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 463 лица, или 80.8% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

* Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане, през 2018 г. са 99, а наказаните за тях лица са 83.

Престъпления против собствеността
(Включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие)

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане в област Стара Загора през 2018 г., са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 335 извършени престъпления (25.0% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 387 лица, или 29.6% от общия брой на осъдените през 2018 г.

* Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество с 65.7% относителен дял от престъпленията против собствеността и 16.4% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 220 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 260.

* По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2018 г. за 44 грабежа са осъдени 53 лица.

* За извършени 36 измами са осъдени 39 лица, или 10.1% от осъдените за престъпления против собствеността.

Престъпления против стопанството
(Включват общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите и в отделни стопански отрасли, против митническия режим и против паричната кредитна система)

През 2018 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 91 извършени престъпления против стопанството, или 6.8% от общия брой на наказаните престъпления. За тях са осъдени 85 лица, или 6.5% от всички осъдени лица.

Престъпления против личността
(Включват убийства, телесни повреди, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, обида и клевета, разврат, трафик на хора)

През 2018 г. в област Стара Загора са наказани 95 престъпления против личността (7.1% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 87 лица, или 6.7% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината.
Сред престъпленията против личността с най-голям брой и относителен дял са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 39 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 39, или 44.8% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността.
За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 3 наказателни дела с 2 осъдени лица за този вид престъпления.

Осъдени лица за други видове престъпления

През 2018 г. в област Стара Загора са осъдени за извършването на:
* престъпления против брака, семейството и младежта – 67 лица (5.1%);
* документни престъпления – 49 лица (3.7%);
* престъпления против реда и общественото спокойствие – 32 лица (2.4%);
* престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (включват престъпления против реда на управлението, престъпления по служба, против правосъдието и подкуп) – 14 лица (1.1%);
* престъпления против правата на гражданите – 10 лица (0.8%);
* престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система – 3 лица (0.2%).

Осъдени лица по пол и възраст

Разпределението на осъдените през 2018 г. лица в област Стара Загора по пол и възраст е следното:

Броят на осъдените мъже е 1187, или 90.8% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30-39 години – 29.2% от общия брой на осъдените мъже.

Осъдените жени са 120, като най-голям е делът им във възрастовата група 30-39 години – 39.2% от общия брой на осъдените жени.

Осъдени лица по наложени наказания

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2018 г. в област Стара Загора те са 1068, или 81.7% от общия брой на осъдените лица. Най-висок е относителният дял на лишените от свобода за срок от 6 месеца до 1 година (40.6% от всички осъдени на лишаване от свобода), следвани от лишените от свобода за срок до 6 месеца – 37.9%.
нси 31 юли 02

Наказанието „пробация“ е наложено на 172 лица (13.2% от всички осъдени), „глоба“ – на 64 лица (4.9%), а „обществено порицание“ – на 3 лица.
#


бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн