Становище на “Информационно обслужване” АД за неправомерен достъп до лични данни на лица в Стара Загара

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
5325653653В Община Стара Загора бе входирано по надлежния ред становище на „Информационно обслужване“ АД във връзка с пробив в електронната система за подаване на документи за прием в детските и учебните заведения в Стара Загора.

По този повод платформата бе временно спряна от съображения за сигурност и за извършване на проверка от фирмата-разработчик „Информационно обслужване“.

В становището на дружеството се казва:

• Сигнал към служител на „Информационно обслужване“ АД относно публикацията във Facebook е получен на 26 юни 2019 г. 7:59 сутринта по електронна поща;

• Извършен е анализ на постъпилите данни и проверка за наличие на описания проблем;

• Проблемът е потвърден независимо от разработващия екип във Варна и екип в София;

• Незабавно са предприети действия за оперативно информиране на клиентите, използващи тази версия на софтуерния продукт и спиране на публичния достъп до инсталацията, а впоследствие и до цялата система;

• Извършен е анализ на атаката, като резултатите са следните:

- Системата дава възможност за въвеждане на ЕГН на дете за организиране на приема в детските заведения;
- При подаване на ЕГН се извършва справка чрез интерфейс към локална база данни „Население“, като информацията, която се връща към потребителя, е три имена и постоянен адрес на лицето;
- Атакуващият, използвайки публично достъпния механизъм за съставяне на ЕГН, генерира множество последователни ЕГН (номера), които подава чрез заявки към системата. При съвпадение на генериран номер с издаден такъв, информацията за връзката „ЕГН – три имена – адрес“ се съхранява в базата данни на атакуващия;
- Атакуващият е публикувал изходния код на средството за извличане на личните данни в GitHub на адрес https://github.com/fakedob/grao.

• Разработен е план за коригиране на несъответствието, по който са извършени следните действия:

- отстранена е функционалността за извличане на личните данни по ЕГН; реализирана е допълнителна функционалност за търсене на ЕГН в комбинация със съвпадащо първо име на лицето;
- извършен е преглед на изходния код за наличие на други несъответствия, свързани със сигурността на системата;
- извършено е сканиране за уязвимости на инсталацията;
- след потвърждение на корекцията новата версия на системата е инсталирана в общината;
- подновен е достъпът до системата от потребителите, тъй като в настоящия момент тя е в реална експлоатация.

• Извършеният преглед на сигурността на системата показа, че не е идентифициран достъп до данните, поддържани от самата система и няма неоторизирани промени в базата данни;
• Извлечени са лог файловете от web сървъра и е извършен анализ на заявките към него за достъп до функционалността за извличане на данни.
#

nov

сподели бутон


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн