Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през първото тримесечие на 2019 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“

_NSIПрез първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 145.9 хил., от които 75.4 хил. са мъже и 70.5 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 54.6% (при 52.7% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 2.8 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 59.2%, а при жените – 50.4%.

През първото тримесечие на 2019 г. във възрастовата група 15 – 64 навършени години заетите лица са 142.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 72.1% (73.8% за мъжете и 70.3% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 3.7 процентни пункта.

Фиг. 1. Коефициенти на заетост в област Стара Загора по възрастови групи и тримесечия
Untitled 29
Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:
- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

При оценката на резултатите за първото тримесечие на 2019 г. са използвани данни за населението на страната към 31.12.2018 г., като е изключено населението, живеещо в колективни домакинства.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ- www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.
#nocspodelime


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн