Прекратено е административното производство по „Изграждане на цех за производство на олово” в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
На 10.06.2019 г. в РИОСВ – Стара Загора е постъпило искане от „Ресайкъл Компани“ ЕООД за оттегляне на инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.

Съгласно разпоредбите на чл.2а, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 56 ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, процедурата по реда на гл. 6 от Закона за опазване на околната среда ще бъде прекратена с решение от директора на РИОСВ – Стара Загора. Постановеното решение за прекратяване ще бъде съобщено на възложителя, община Стара Загора и публикувано в продължение на 14 дни на общественодостъпно място в сградата на РИОСВ и на интернет страницата.

Решението подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес.

(Съобщение до медиите от РИОСВ – Стара Загора)
#бутон за сайт


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн