ЦИК даде секретарското място в РИК – Стара Загора на ДПС

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Urna 2Предистория: На консултациите за определяне на състава на Районната избирателна комисия – Стара Загора на 29 март за секретар на РИК бяха предложени две имена. „БСП за България“ предложи Милка Кърпачева, а ДПС – Междну Бехчет. За Междну Бехчет двама гласуваха „за“, 1 „против“, 4 „въздържал се“. За Милка Кърпачева трима гласуваха „за“, 1 „против“ и трима се въздържаха. Тъй като нито един от двамата кандидати за секретар не събра необходимите гласове, а излъчилите ги представители заявиха, че не се отказват от предложените кандидатури, за този поста секретар на РИК остана да се произнесе ЦИК. Още - тук >>>.

Взетото на 5 април решение на ЦИК по казуса е следното:

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ
№ 79-ЕП
София, 05.04.2019

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми район – Старозагорски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Стара Загора с вх. № ЕП-05-4 от 01.04.2019 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 29.03.2019 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми район – Старозагорски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и седми район – Старозагорски, в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Иванова Крумова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милка Николова Кърпачева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Атанасова Кънева
СЕКРЕТАР: Междну Бехчет Халид

ЧЛЕНОВЕ:
Тонка Иванова Тачева
Диана Ценкова Иванова
Надя Петрова Ралчева
Димо Пенев Димитров
Боряна Костова Карамихова-Желева
Нина Цветкова Савова-Кършакова
Адриана Николова Тенева
Веселина Иванова Андреева
Денчо Иванов Денев
Ива Георгиева Димитрова
Елифе Юсеинова Кискинова
Любомир Росенов Денков
Мартина Николова Кулева
Даниела Иванова Митева
Славка Иванова Пенкова-Тасева

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева
Секретар: Севинч Солакова
#


share button


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн