ОбС – Гълъбово прие бюджет от почти 15 млн. лева за 2019 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Galabovo obshtina 3На първото за 2019 г. заседание на Общинския съвет на Гълъбово, бе приет бюджетът за тази година. След общественото обсъждане и дебатите в комисиите, на сесията бе подчертано, че тази година общината няма да получи изравнителна субсидия от държавата, но въпреки това социалният характер на бюджета ще бъде запазен. Последваха кратки дебати и гласуване.

Вече 15 г. в община Гълъбово се запазват непроменени цените на таксите и част от местните данъци. Така ще бъде и през 2019 г. с изключение на данък МПС, който законово се променя.

Бюджетът за 2019 година на Община Гълъбово е в размер на 14 млн и 800 хиляди лева. Приходите за делегираните от държавата дейности, в този бюджет ще бъдат в размер на 6 202 456 лева, чрез които се осигуряват предимно средства за заплати и осигуровки на заетите в администрацията, за отбрана и сигурност – дежурни, местни комисии за противообществени прояви, пунктове за управление, за здравеопазване, за социални дейности – Дом за стари хора, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Защитено жилище и читалищата.

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 356 900 лв., малко повече от това, което е била през предходната година.

С местни средства ще се финансират дейности по жилищното строителство, битови и комунални услуги, почивно дело, култура и спорт.

Месечната такса за детска градина от 15 години е 30 лева, остава непроменена, а ползвателите в неравностойно положение ползват преференции.

За читалищата са предвидени 161 330 лв., които ще бъдат разпределени от специално създадена комисия.

Голяма част от средствата от местни проходи ще бъдат изразходвани за следните дейности:

- поддържането на чистотата на територията на Община Гълъбово;
- заплащане на изразходвана ел. енергия за уличното осветление;
- ремонт на улична мрежа на територията на общината;
- строителни материали, необходими за ремонт на улици и тротоари
- пейки, кошчета /метални и бетонови/, съдове за битови отпадъци;
- цветя и друг посадъчен материал за озеленяване на тревните площи на територията на общината;
- извършване на дезинфекция и дезинсекция и обработка против комари на зелени площи на територията на общината;
- сметосъбиране и сметоизвозване;
- за спортни бази за спорт за всички, в това число и за субсидиране на клубовете на територията на общината.
- за музейна сбирка и художествената галерия в Гълъбово
- за обредните домове и зали в Община Гълъбово
- за градската библиотека са предвидени средства за възнаграждения на персонала и издръжка
- за дейности по културния календар, общинския театър, издръжка на Дом на културата и художествена самодейност, но само при наличие на средства, в резултат изпълнение на приходната част на бюджета.

Предвидени са местни средства за финансиране на дейности, свързани с управлението на горския фонд на територията на общината. За зимно снегопочистване на общински пътища са планирани средства в размер на 58 100 лв., които са крайно недостатъчни.
#gerb

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн