Нефинансовите предприятия в област Стара Загора отчитат 7.7% ръст на нетните приходи през 2017 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПо данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 14 830 нефинансови предприятия от област Стара Загора.

Най-голяма е групата на микропредприятията, с персонал до 9 заети – 13 615 предприятия. Броят на малките предприятия (10 – 49 заети) е 998, а на средните (50 – 249 заети) е 181. Големите предприятия с над 250 заети са 36.

Заетите лица в нефинансовите предприятия от област Стара Загора са 99 868, произведената продукция по текущи цени е на стойност 7 651 млн. лв. и е реализиран положителен финансов резултат от 808 млн. лв.

Фиг. 1: Произведена продукция на един зает по икономически сектори и по години
545634634

Нетните приходи от продажби в област Стара Загора достигат 9 945 млн. лв., като е отчетено увеличение от 7.7% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 55.0%.

През 2017 година 72.8% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 16.0% със загуба и 11.2% с нулев резултат.
Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Стара Загора – 8 929 или 60.2% и в община Казанлък – 3 121 или 21.0%., а най – малък в община Опан, където развиват дейност 86 предприятия или 0.6% от общия брой за областта.

Методологични бележки

Обхват – всички сектори по КИД – 2008 с изключение на „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Дейности на организации с нестопанска цел“ и „Дейности на домакинствата“.
Брой предприятия – всички нефинансови предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ и/или НАП.
Оборот – стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
Произведена продукция – стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.
Финансов резултат – разликата между печалбата и загубата за дадено ниво на агрегация.
Заети лица – всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател, и неплатените семейни работници.
#


сподели ме


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн