Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2018 г.

STZAGORA.NET
*
_NSIПрез третото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 77 жилищни сгради с 564 жилища в тях и 58 461 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 69 други сгради с 23 064 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 67.4%, жилищата в тях – с 51.2%, а общата им застроена площ – с 55.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 43.0%, а тяхната РЗП – с 56.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 15.4%, докато жилищата в тях и разгънатата им застроена площ се увеличават съответно с 24.5 и 7.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад с 15.9%, а общата им застроена площ – с 26.9%.
7865287625
През третото тримесечие на 2018 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 42 жилищни сгради с 434 жилища в тях и 43 203 кв. м обща застроена площ и на 51 други сгради с 21 244 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 54.8%, жилищата в тях – с 18.0%, а общата им застроена площ – с 22.9%. Започнатите други видове сгради намаляват с 13.6%, а тяхната РЗП – с 21.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 42.5%, а жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 0.2 и 12.0%. Започнатите други видове сгради нарастват с 8.5%, докато общата им застроена площ е по-малко с 10.3%.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.
Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:
• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:
- административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);
- други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).
Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн