Общинският съветник Кольо Димов предлага да се отвори движението през територията на бившия завод „Берое”

STZAGORA.NET
*
6757474674526757474674522Общинският съветник от БСП в Стара Загора Кольо Димов внесе предложение до местния парламент за аварийно реализиране на транспортна схема към Общия устройствен план на Стара Загора. Схемата касае свързването на ул. „Калояновско шосе” и кръстовището на улици „Отец Паисий” и „Бяло море” през територията на бившия завод „Берое”.

Димов предлага да се проведе аварийно отчуждителна процедура за неправомерното владеене на част от улицата.

В проекта за решение на следващата сесия той предлага на градоначалника да предприеме необходимите действия за отваряне на движението между кръстовището на двете улици „Отец Паисий” и „Бяло море” и кръстовището на улиците „Калояновско шосе” с „Анастасия Тошева”.

Пълният текст на внесеното предложение гласи:

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Със заявление № 08-00-221/14.08.2009 г. от страна на община Стара Загора е иницииран План за регулация с цел продължението в южна посока на ул. „Отец Паисий” да се обособи като официална улица във връзка с реализиране на транспортна схема към Общия устройствен план на гр. Стара Загора. Издадена е Заповед № РД-25-2658/20.11.2009 г. на кмета на община Стара Загора за одобряване на ПУП – План за регулация.

Заповедта е обжалвана от „МТК ГРУП” ООД пред Административен съд Стара Загора. Административният съд постановява Решение № 120/19.04.2010 г., с което отхвърля като неоснователно оспорването на заповедта на кмета, с която е одобрен ПУП – План за регулация на кв. 7 „Индустриален”.

По неизяснени причини не е проведена отчуждителна процедура за отваряне на улицата и собственикът към настоящия момент – фирма „ДЖЕЙ АР ИНВЕСТ” АД гр. София предоставя част от улицата ПИ с идентификатор № 68850.522.9912 по кадастралната карта на гр. Стара Загора за ползване от фирма „КОТА 17” ЕООД.

Това е в противоречие със Закона за устройство на територията.

Съгласно чл. 75, ал. 1 от ЗУТ елементите на транспортната техническа инфраструктура се изграждат въз основа на предвижданията на Общите и Подробните устройствени планове, обвързано със структурата на територията.

Липсата на отчуждителна процедура от страна на общината не може да бъде основание за каквито и да е инвестиционни намерения.

Привеждането в изпълнение на ПУП – План за регулация на кв. 7 „Индустриален” е повече от необходимо в настоящия момент във връзка с усложнената обстановка на движение на МПС и започналите ремонти по благоустрояване в централната градска част на Стара Загора, Парк „Митрополит Методий Кусев” и разширението на надлеза над ЖП гара Стара Загора по бул. „Св. Патриарх Евтимий”.

Затварянето на част от бул. „Св. Патриарх Евтимий” за дълъг период от време доказва, че трябва да следваме безусловно предвижданията на Общия устройствен план, съгласно който южната индустриална зона на града трябваше да има налице две удобни транспортни артерии, извеждащи транспортния поток в посока „изток-запад”. Предлаганото по-долу решение ще облекчи освен общия транспортен поток, както и ще съкрати пътя на автобусите от Автогара Стара Загора за селищата на запад от града като същите вече няма да преминават по бул. „Славянски”, а директно ще преминават през отворения пробив през територията на бившия завод „Берое”.

Във връзка с изложеното до тук и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 75, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ предлагам на Общински съвет Стара Загора да вземе аварийно следното

РЕШЕНИЕ:

Задължава кмета на гр. Стара Загора да проведе аварийно отчуждителна процедура за неправомерното владеене на част от улицата, касаеща ПИ с идентификатор № 68850. 522. 9912 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, съгласно ПУП – План за регулация на кв. 7 „Индустриален” и Заповед № РД-25-2658 /20.11.2009 г.
Да предприеме необходимите действия за отваряне на движението между кръстовището на ул. „Отец Паисий” и ул. „Бяло море” и кръстовището на ул. „Калояновско шосе” с ул. „Анастасия Тошева”.

С уважение Кольо Димов
15 юни 2018
#

viknoeсоциални бутони


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн