Област Стара Загора е четвърта в страната по произведен БВП и втора по БВП на глава от населението

STZAGORA.NET
*
Постигнат е много голям ръст на БВП в региона в сравнение с предходната година – 19%
*
По окончателни данни на Националния статистически институт произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Стара Загора през 2016 година е 5 240 млн. лв. Това нарежда областта на 4 място в страната, след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение е нараснал с 19.0%. Произведеният в областта БВП представлява 5.6% от общия за страната. На човек от населението се падат 16 248 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната. По равнище на БВП на човек от населението област Стара Загора се нарежда на второ място след област София (столица) (28 465 лв.). С най-ниско ниво на БВП на човек от населението през 2016 г. е област Силистра (6 080 лв.).
0707
Създадената от отраслите на областната икономика брутна добавена стойност1 (БДС) през 2016 г. възлиза на 4 522 млн.лв. по текущи цени, което е с 18.8% повече в сравнение с 2015 г. и представлява 5.6% от добавената стойност за страната.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 1 384 млн. лв. и представлява 30.6% от общата БДС за областта. В сравнение с 2015 г. относителният и дял намалява с 5.1 процентни пункта.

През 2016 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 2 988 млн. лв. и представлява 66.1% от общата БДС за областта. Спрямо 2015 година нейният относителен дял нараства с 5.6%.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 3.3% от добавената стойност на областта и е в размер на 150 млн. лева. Спрямо 2015 г. той бележи намаление с 0.5%.
07072

Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.
б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.
в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително субсидиите върху продуктите и услугите) и междинните производствени разходи по цени на купувач.

Методологични бележки

Годишното изследване на националните икономически сметки за БВП и неговите компоненти се разработва в съответствие с методологическите принципи на „Европейската система на национални сметки” (ЕСС 2010)
Изследването се провежда регулярно от 1996 година. Динамичните редове от данни по показатели са налични в интернет страницата на НСИ (www.nsi.bg).

Резултатите от изследването са окончателни и се основават на годишните изчерпателни изследвания в областта на икономическата статистика, както и въз основа на актуализирана статистическа и административна информация – информация за данъци, субсидии, платежен баланс и други.

Изчисленията се основават на прилаганите два независими подхода за оценка: производствен метод и метод на крайното използване.

Данните за БВП се предоставят съгласно Програмата на Евростат за предоставяне на данни в областта на националните сметки и Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета. В съответствие с изискванията за разработване и предоставяне на официална статистическа информация данните за БВП представляват експресни оценки, разработвани 42 – 45 дни след отчетния период, тримесечни регулярни оценки, разработвани 60 – 65 дни след отчетния период, предварителни годишни данни, разработвани на базата на предварителни тримесечни данни, окончателни годишни данни, разработвани 9 месеца след изтичане на съответния период, и ревизирани окончателни оценки, разработвани след съставяне на Таблици „Ресурс – Използване” 3 години след изтичане на отчетния период.
#

viknoespodelime.com


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн