Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Стара Загора през 2016 г.

STZAGORA.NET
*
Цени на сделките със земеделска земя в област Стара Загора през 2016 година

През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора достига 657 лв., което е с 14.1% повече в сравнение с 2015 година (табл. 1). Спрямо средната стойност за страната (761 лв./дка) през 2016 г., средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 13.7%.

През 2016 г. най-висока е цената на земеделската земя в община Чирпан – 823 лв., а най-ниска в община Мъглиж – 141 лв. на декар (табл. 2).

Цена на рентата на земеделска земя в област Стара Загора през 2016 година

През 2016 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 28 лв., което е 3.4% по-малко спрямо 2015 г. (табл. 3). В сравнение със средната цена за страната (44 лв./дка), през 2016 г. цената на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 36.4%.

През 2016 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в община Мъглиж – 32 лв., а най-ниска в общините Казанлък и Николаево – 19 лв./дка (табл.4).

Методологични бележки

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на целевата методология на Евростат, отчитайки и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Категории на земята по начин на трайно използване.Наблюдавани са цените на пет категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното й използване: ниви, овощни градини, лозя, естествени ливади и мери и пасища. Това са основните категории земя в България, които се посочват в документите при сключване на сделки за продажба или на договори за наем/аренда на земеделска земя. За осигуряване на съответствие с методологията на Евростат естествените ливади и мерите и пасищата са обединени в обща категория – постоянно затревени площи, за която е изчислена обща средна цена.

Мерна единица. В съответствие с практиката за сключване на сделки за продажба и арендуване на земеделска земя в България данните за цените се събират в левове за един декар земя.

Цена на земеделската земя. Съгласно методологията на Евростат събраната информация се отнася за цените на сделките и рентата на земеделска земя, която се използва единствено за селскостопанско производство, т.е. бъдещото й предназначение няма да бъде променeно.

Цената на земеделската земя е платената от собственика на свободния пазар цена, включително платените данъци (без ДДС) и такси за един декар. В цената не са включени платените суми за право на ползване, получените от собственика парични компенсации при продажбата или придобиването на земята, стойността на сградите, построени върху земята, плащанията при наследяване и субсидиите (ако има такива).

Цена на рентата (наем/аренда) на земеделска земя. Цената на рентата на земеделската земя е изплатената в полза на собственика на земята стойност на един декар в замяна на това, че е предоставил активите си на ползвателя на земята. Цената включва и стойността на всички плащания в натура, оценени по цени на текущата година, и платените данъци и такси. Цената не включва платените суми за право на ползване, стойността на сградите или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, свързани с други активи (текущи разходи за поддръжката на сгради, застраховки и амортизации на сгради и др.).

Изчисляване на средна цена. На ниво община и област средната цена се изчислява като среднопретеглена с размера на съответстващите им площи, установени по време на наблюдението. На национално ниво и нивата NUTS1 (статистически зони) и NUTS2 (статистически райони) цената на единица площ се изчислява като среднопретеглена с площта на съответната категория земя по начин на трайно използване от анкетата за структурата на земеделските стопанства, проведена от Министерството на земеделието и храните през 2013 година.

Конфиденциалност на информацията. Конфиденциалността на информацията е гарантирана съгласно чл. 25 до чл. 27 от Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 57 от 25.06.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.).

Информация за методологията и данните от наблюдението за пазара на земята и рентата в Селското стопанство в Република България са публикувани на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/11263
#


spodelime.com


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн