Проф. Жеко Ганев: Проблемът с урана в Хасково е от засиленото третиране с хлор на води с повишено съдържание на манган

STZAGORA.NET
*
Експресни анализи на водата в Русе, Варна, Бургас и Стара Загора не показват наличие на наднормени количества уран
*
След извършени от Националния център по редиобиология и радиационна защита (към Министерството на здравеопазването) над 1000 измервания за естествен уран и сумарна алфа-активност в питейните води е установено, че 4% от резултатите на анализите не отговарят на Наредба 9 на МЗ от 16.03.2001 г. за качеството на водата за безопасността на питейните води и съдържат тежкия метал уран над нормата от 30 микрограма на литър вода. Това съобщи на пресконференция днес в Стара Загора проф. Жеко Ганев, собственик на единствената в България фирма, произвеждаща апаратура за електрофизично пречистване на водата – “Елфи Тех” ООД, която за 27 години, откакто е създадена, е изградила над 1000 пречиствателни станции у нас и в чужбина със собствени уникални технологични решения.

По думите на експерта, индикативната доза от 60 микрограма естествен уран на литър вода е била намалена преди 14 месеца наполовина след обосновани изследвания от страна на Световната здравна организация, които са показали, че на риск от необратимо заболяване при 60 мкг уран на литър е подложен един на всеки 2500 консуматори на такава вода, докато при 30 мкг/л рискът се намалява до 1 на 10 хиляди души. При това е съобразен фактът, че 95% от погълнатия уран не се задържа в тялото. Уранът се разглежда преди всичко не като радиоактивен, а като тежък метал, сравним с мангана, оловото, хрома, кадмия, цинка и др., който заедно с тях води до химическа интоксикация на организма.

По показателя сумарна алфа-активност в Хасково са били измерени 1.3 бекерела на литър вода, във Велинград – 0.9 бекерела/л. И двете стойности са над миналогодишните нормативи от 0.6 бекерела на литър. От април 2016 г. обаче, след изследване на влиянието на радионуклидите върху човешкия организъм, нормата бе намалена драстично 6 пъти – на 0.1 бекерела на литър питейна вода. Това резултира в 13-кратно превишение на нормата за сумарна алфа-активност. Установено е било и че наличното във водата количество уран не е достатъчно да даде такава сумарна алфа-активност. Възникнал е въпросът кой радионуклид дава половината от алфа-активността, над тази на урана. Оказало се, че е наличен радий-226, който е много по-силен радионуклид от изотопите уран-254 и уран-258, но за съжаление не се нормира съгласно Наредба 9 на МЗ. “Заслугата” на радий-226 е, че измества калция от организма и създава изотопи на калий-60. Което засяга най-вече подрастващите от 11 до 17-годишна възраст. Специалистите от Националния център по редиобиология и радиационна защита и Главният санитарен инспектор на България много добре знаят тези неща, оборудвани са с необходимата апаратура, но тази информация към момента не е достигнала до широката общественост и не се коментира, като рискът от радиационно въздействие е съвсем реален – каза проф. Жеко Ганев.

Според него съизмеримо съдържание на естествен уран във водата като у нас има и във Франция, а в по-малка степен и в Швейцария. Във всички скандинавски страни обаче количеството на естествен уран във водата е от 5 до 20 пъти по-високо, отколкото в България. Но Стокхолм се снабдява с питейна вода от две свръхмодерни пречиствателни станции, само едната от които е на стойност от 1 милиард крони.

Проф. Ганев е категоричен, че проблемът в Хасково с увеличения уран във водата не се дължи на добивна дейност в региона, а на нещо друго, което също не е е казано до момента никъде. Става дума за променения от отрицателен в положителен редокс-потенциал на водата (терминът идва от “редукция” и “окисляване” – два противоположни и взаимно свързани процеса, които протичат в един разтвор). При по-малка минерализация на водата, т.е. при по-малко разтворени вещества в нея, редокс-потенциалът е отрицателен, което е благоприятно за организма – водата има антиоксидантно действие. В този случай тежките метали и радионуклидите от естествения уран са във високовалентно състояние, което ги прави неразтворими, не се задържат в човешкото тяло и не му влияят. Проблемът се създава, когато уранът и другите тежки метали преминат в нисковалентно състояние – от втора, трета валенция (уранът може да бъде до осма валенция). Тогава съдържащите тежки метали съединения са разтворими във вода и лесно достигат до цялата обменна система на човека и животните.

Изследванията на водоизточниците в България, проведено през годините от БАН, е показало, че там, където има “букет” от тежки метали като манган и др. (например по поречието на Марица от Пловдив до Свиленград, в Югозападна България – поречието на Струма и др.), се съдържа и уран. Преди години по тези места са били построени и са работели големи пречиствателни станции за питейната вода, като тази в Ябълково за Хасково, на Ясна поляна за Бургас и в района на Шумен. Те са регулирали количеството на мангана, тъй като уранът и манганът вървят “ръка за ръка”. В момента тези пречиствателни станции, поради системното невлагане на средства за тяхното поддържане и обновление, са амортизирани, не работят. Оттам в продължение на 7-8-9 години количеството на тежките метали в питейната вода е стигало до пикови стойности от 2 грама манган на литър (Хасково). Оттам идват и завишените в момента стойности на алфа-активността и на съдържанието на естествен уран, посочи проф. Жеко Ганев.

“Няма нищо изненадващо. Това се знае. Управителите на ВиК – Хасково, не само последният, са знаели, предупреждавали са за какво става въпрос, но не е било отделяно внимание на мангана. Дори новопостроените пречиствателни станции в района на Харманли са спрени в момента от ВиК – Хасково поради липса на пари за поддръжка и експлоатация” – каза Жеко Ганев, който е професор по квантова електроника и от над четвърт век се занимава заедно с екипа си от специалисти с електрохимия и електрофизика на водата, като поддържа тесни контакти със западни и руски експерти. От 7 години фирмата му “Елфи Тех” ООД е член на Германската асоциация по водите DWA, но не и на Българската асоциация по водите, които, по думите му, определено неглижира тази проблематика.

В крайна сметка според проф. Ганев проблемът с урана в Хасково и другаде се дължи на третирането на водите с прекомерни дози хлор. Хлорът променя редокс-потенциала на водата, маскира тежките метали в нея, като ги привеждат във високи (неразтворими във вода) валенции – например 6-та валенция за мангана. Той пък от своя страна се явява редуктор (възстановител) на други тежки метали, в това число и на урана. По този начин проф. Ганев обосновано предполага, че проблемът с урана е предизвикан от човешката намеса. За да докаже това, е нужно Националния център по редиобиология и радиационна защита да публикува информация за наличните и открити от тях радионуклиди в изследваните проби вода от различни източници.

Проф. Жеко Ганев показва една от високотехнологичните пречиствателни инсталации на "Елфи Тех" ООД

В заключение: проблемът в Хасково и другаде не се дължи на уранодобив, а на въздействие върху тежките метали във водата с хлор за маскирането им (най-вече на мангана – привеждането му във високовалентно, неразтворимо състояние, което не се “лови” от уредите). Което обаче на свой ред катализира превръщането (редуцирането, възстановяването) на урана в нисковалентно състояние, което се регистрира като завишение на съдържанието му при изследване. Методите за което не са апаратни, а сцинтилационни, с 25% точност, заради което в момента е доставена апаратура за директен анализ на урана и през следващите месеци се очаква появата на достоверни резултати от нея. Завишените количества уран в района на Хасково са от последните две години и половина и са следствие от пълното спиране на пречиствателната станция за мангана в Ябълково. Повишеното количество манган е третирано незаконосъобразно с хлор за маскирането му, което е довело до допълнително разтваряне на уран във водата и неговото регистриране при изследванията. Във Велинград има “нормална” пречиствателна станция, не за манган, а с “бавни” пясъчни филтри, които намаляват значително тежките метали, в това число и урана. В момента, в който я включиха, проблемът с урана изчезна. Тези филтри обаче рано или късно ще се “задръстят” с тежки метали и проблемът ще се възобнови, ако пълнежът им не се подмени.

Експресните анализи за Русе, Варна, Бургас и Стара Загора не показват наличие на наднормени количества уран в питейната вода.

В Закона за водите е казано, че остатъчният хлор трябва да бъде 0.3 мг/л и максималната доза за въздействие върху водата трябва да бъде 0.6 мг. В момента обаче, тъй като напролет (февруари-юли) във водите се появава завишен процент органични киселини и основи вследствие на естествени процеси на гниене на растителността, се прилагат завишени 5-6 пъти дози хлор, за да се вкарат в норма тежките метали във водата и органолептичните й показатели. Но вследствие на това във водата се получават силно токсичните хлорамини (хлор-органични съединения). Според СЗО те не трябва да бъдат повече от 20 микрограма на литър. Те са и големият проблем за водите в България в момента. Хлорът като цяло в Европа е забранен – припомни проф. Ганев. 98% от пречиствателните станции в Германия, Франция, Англия, Белгия, Дания и др. страни не са на базата на хлор. Хлор-газ се използва само в 2% малки населени места, но до 2020 г. цяла Централна Европа ще бъде напълно свободна от хлор във водата за пиене и битови нужди. В България такова решение въобще не се и мисли да има. Европейската директива за това засега е само препоръчителна за нас.

Според изследванията на Националния център по редиобиология и радиационна защита 33% от водите в България подлежат на сезонен мониторинг за естествен уран (всеки сезон). Миналата година е имало национално съвещание по проблема в Габрово, на което е посочено точно това – че поради променените обстоятелства се налага провеждането на мониторинг всеки сезон. Проблемът е под юрисдикцията на МЗ, към него нямат отношение нито МОСВ, нито МРРБ, категоричен е проф. Ганев.

Ръководената от него фирма “Елфи Тех” ООД предлага на нашия и международния пазар богата гама от промишлени съоръжения за пречистване на питейни и отпадъчни води с озон, елекролиза, електрофилтри, адсорбционни филтри с модифицирани естествени зеолити и други модерни методи. Проф. Жеко Ганев изрази готовност да предостави за безплатно ползване от детска градина или друго детско заведение в Хасково на мобилна пречистваща инсталация за питейна вода с дебит 3 литра в секунда, при условията на пълна прозрачност и мониторинг на резултатите, както и да осигури за броени дни и на ниска цена (от порядъка на 40 хил. лв.) озонаторна станция за водата в обновения закрит плувен басейн в Стара Загора, която от създаването му до момента се пречиства с хлор.
#бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн