Нова процедура за работодатели по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

STZAGORA.NET
*
Управляващият орган на ОП „Развитие на човешкти ресурси“ обяви процедура за подбор на проекти „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“. Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението, като в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 000 000 лева.

Настоящата процедура е обособена в два компонента в съответствие с нормативната уредба за регулиране на държавна/минимална помощ, като е допустимо да се подават проектни предложение само по един компонент.

Допустими кандидати/партньори по процедурата са:

* Работодатели;
* Социални партньори – в качеството им на работодатели (Асоциация на индустриалния капитал в България; Българска стопанска камара; Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; Българска търговско-промишлена палата; Съюз за стопанска инициатива; Конфедерация на независимите синдикати в България; КТ „Подкрепа“).

Допустими дейности са:

* Професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заетите лица;
* Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

Краен срок за представяне на проектите е: 30.06.2017 г., 17:30 часа.

Проектните предложения се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
#

junshare button


echo
Copyright © 2018 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн