По казуса с обгазяването на с. Християново: На ход са институциите – РИОСВ, РЗИ и БАБХ

STZAGORA.NET
*
Вчера публикувахме наше разследване на причините за замърсяването на атмосферния въздух в старозагорското село Християново от цех за консервиране на череши, предизвикващо многобройни оплаквания на живеещите там от задушлива миризма и дразнене на горните дихателни пътища и очите. В него цитирахме конкретни свидетелства на потърпевши, и посочихме вероятния източник на отделяния в процеса на производството задушлив газ – серен диоксид, който се образува при контакт на използваните консерванти – натриев или калиев метабисулфит, калциев хлорид и лимонена киселина, с обработваната плодова маса.

Днес продължаваме темата със закономерно появилите се въпроси по казуса.

Справката ни показа, че натриевият и калиевият метабисулфит са производни на сернистата киселина. Под действието на силни или слаби киселини те отделят серен диоксид – газ със силно задушлива миризма, хигроскопичен, който, попадайки в белия дроб, се свързва с влагата отново до серниста киселина. На това се дължи и дразнещото му действие. За емитирането на серен диоксид е от значение технологията на консервиране на плодовете.

В случая очевидно се касае за директно третиране на черешите с разредени разтвори на метабисулфит. Целта на третирането е да се отдели именно серен диоксид, който е консервант (процесът е сходен с опушването на бъчвите със серниста киселина). Налице са условия да се образува и емитира серен диоксид – при контакт на разтвора с плодовите киселини или с лимонената киселина – химикал, също използван според протокола на РИОСВ в процеса на консервация на черешите.

Но за да са налице обективни доказателства за установяване на административно нарушение, задължително трябва да бъдат направени имисионни измервания на стойностите на замърсителя серен диоксид в границите на населеното място. Това е в юрисдикцията на РИОСВ, особено при наличието на зачестили жалби.

Освен това следва да се има предвид, че след като по технология се предвижда образуване на серен диоксид, е задължително той да се отвежда в атмосферния въздух организирано, при спазване на установените норми за допустими емисии за този замърсител. В случая, видно от снимковия материал, третирането с химикала се прави при неконтролирани условия и респективно емисиите се отделят неорганизирано (от площни източници), което е в абсолютно нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и е достатъчно основание РИОСВ да наложи санкция, а при непривеждане на дейността в съответствие с приложимото законодателство – и да пристъпи към принудително извеждане на инсталацията от експлоатация.

Това е само част от инструментариума, който трябва да се приложи за изясняване на казуса с черешите.

Трябва да се види освен това инвестиционният проект съгласуван ли е, и как е издадено Разрешителното за въвеждане в експлоатация – РИОСВ имат свой представител в общинския експертен съвет по устройство на територията.

Нужно е да се установи как е въведен обектът в експлоатация – чрез Държавна приемателна комисия или чрез комплексен доклад.

Не без нзачение е и как се консервират храни “на къра”. БАБХ упражнява ли текущ контрол? Кой следи технологичните правила?

Друг въпрос е персоналът използва ли лични предпазни средства на респираторните органи. Налице ли е оценка на риска на работните места с отчитане ефекта на въздействие на серния диоксид върху здравето на персонала? Има доста поле за размисъл в тази насока.

Необходимо е да се вземе предвид и това, че органолептично нищо не се доказва – няма как да мине през съда. Там се изискват неопровержими доказателства, а такива биха могли да бъдат само протколи от измервания на имисиите – натрупаните замърсители в приземния атмосферен слой на населеното място в резултат на емисията от вредни вещества. Измерват се в mg/m3.

Предприятията за производство на храни, в това число и на консервирани такива, попадат в обхвата на Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), за чиято дейност е задължително извършването на Преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. Внесъл ли е въобще инвеститорът в РИОСВ Решение за преценка на необходимостта от ОВОС?

Ако тази процедура не е проведена, обектът е незаконен. В това решение трябва да е отразено и становище на РЗИ относно това, дали са спазени отстоянията до най-близките жилищни зони.

В интерес на намирането на обективната истина е да се уточни и правени ли са контролни измервания на емисиите на замърсителите, отделяни в атмосферния въздух от цеха. Ако няма комини (изпускащи устройства), през които да се отделят организирано замърсителите, някой ще може ли да обясни защо е допуснато неорганизирано изпускане, при положение, че законът за чистотата на атмосферния въздух го забранява?
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн