Основни данни за културата в област Стара Загора през 2015 г.

STZAGORA.NET
*
Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции
Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2015 г. в област Стара Загора функционират 11 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Стара Загора са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 286.6 хил. фондови единици. В сравнение с 2014 г. техният брой намалява с 4.4%. Към 31.12.2015 г. броят на цифровизираните фондови единици е 2 708. Общата полезна площ, на която са разположени експозициите на музеите в област Стара Загора е 35 293 квадратни метра.
Посещенията в музеите през 2015 г. са 291 хил. и в сравнение с 2014 г. намаляват с 21.9%. В дните със свободен вход са осъществени 29.3% от посещенията в музеите. В сравнение с 2014 г. посещенията на чужденци в музеите намаляват с 10.3%.

2. Сценични изкуства

През 2015 г. в действащите 5 театъра в област Стара Загора са организирани 885 представления, посетени от 119 хил. зрители. В сравнение с 2014 г. представленията намаляват с 9.7%, докато посещенията се увеличават с 1.4%. Увеличава се и средният брой посетители на едно представление – от 120 лица през 2014 г. на 134 лица през 2015 година.
Разпределението на театрите по вид и реализирани постановки през 2015 г. е, както следва:
• 2 драматични театъра с 345 представления;
• 2 куклени театъра с 395 представления;
• 1 оперен театър със 145 представления.

3. Библиотеки

През 2015 г. библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици в област Стара Загора са 3, като броят им остава непроменен спрямо предходната година. Фондът се състои от 1 014 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други. Регистрираните в тези библиотеки читатели са 11 хил., което е с 4.9% повече в сравнение с предходната година. Посещенията се увеличават (с 5.8%) и достигат 158 хиляди, докато заетият библиотечен фонд средно на един читател намалява от 39 през 2014 г. на 33 броя за текущата година.

Аудио-визуална дейност
Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

4. Кина

В края на 2015 г. кината в област Стара Загора са 3, а киноекраните – 14. През 2014 г. те са били съответно 2 и 13.

През 2015 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 0.2%, а посещенията – с 3.0%. Прожектирани са 310 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 10 български, 40 европейски, 220 от САЩ и 40 от други страни.

5. Радиопрограмна и телевизионна дейност

През 2015 г. броят на радиооператорите (1) в област Стара Загора и излъчените 8 760 часа радиопредавания остават непроменени в сравнение с 2014 година.
На територията на областта функционират 2 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, което е с 1 по-малко от предходната година. Излъчените програми са с обща продължителност 13.1 хил. часа, или с 43.6% по-малко в сравнение с 2014 година.

Методологични бележки 

Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици, посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материално-техническата база.

Дейността на сценичните изкуства е предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцени, места, представления, посетители, постановки по националност на автора, в т.ч. нови постановки.

Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.

Дейността на кината се обхваща чрез следните основни характеристики: места, екрани, прожекции, зрители, приходи от билети. Не се наблюдават киноклубовете и подвижните кина.

Дейността на радио- и телевизионните оператори се обхваща чрез следните основни характеристики: предавания по функция в часове, приходи и разходи.

Повече информация и данни от изследванията в областта на културата могат да бъдат намерени на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Култура”.
#

социални бутони


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн