Дирекция “Социално подпомагане” Стара Загора – пресинформация 30.03.2016 г.

STZAGORA.NET
*

 Помощи по реда на ППЗСП

 

1. През м. Февруари 2016г., Дирекция «Социално подпомагане» Стара Загора е отпуснала 151 месечни помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП, като са обхванати няколко групи лица и семейства:

-  безработни лица в трудоспособна възраст с редовна регистрация в Дирекция « Бюро по труда » ;

-  лица в нетрудоспособна възраст;

-  лица с трайни увреждания.

 

2. През отчетния период са отпуснати 2  еднократни помощи по реда на чл. 16 и чл.16а от ППЗСП.

 

 Помощи по реда на ЗСПД

Месечни помощи за деца са получили 9976 семейства за 13971 деца през месец февруари 2016г. на основание Закона за семейни помощи за деца.

 

През месец февруари 2016г. са санкционирани 42 семейства. Спрени са семейните помощи за деца за 44 деца, поради направени отсъствия от учебни заведения.

 

От 15.03.2015г. в ДСП Стара Загора започна предоставянето на ваучери на  месечни помощи за деца отпуснати в натура, според индивидуалните потребности на детето, за месец февруари 2016г..

 

На непълнолетните майки отпуснатите помощи се изплащат в натура. В ДСП Стара Загора се предоставят ваучери на непълнолетни майки по реда на чл.7 от ЗСПД / месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20- годишна възраст/ и по реда на чл. 8 от ЗСПД /месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година/, като:

 

По чл. 7 ЗСПД за месец февруари 2016г. – 77  майки

По чл. 8 ЗСПД за месец февруари 2016г. – 48  майки

На 16.10.2015г. беше обнародван Правилникът за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

Във връзка с измененията е необходимо съвместно живеещите родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, да подават заявления-декларации съвместно, като декларират брутните доходи на семейството за предходните 12 месеца.

Заявления-декларации в тези случаи се подават в ДСП по настоящ адрес, на територията, на която община е той.

При всички останали случаи се подават по постоянен адрес.

Лицата и семействата, на които са отпуснати месечни помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца в периода 1 март 2015 г. – 28 юли 2015 г., с изключение на лицата и семействата, на които са отпуснати помощи по чл. 7, ал. 2 и 8 от Закона за семейни помощи за деца, са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ относно настъпили промени, включително и относно условието семейството да живее постоянно в страната, както следва по график:

         

Подават  през м. януари 2016 г. отпуснати помощи от:    01.03.2015     

Подават  през м. февруари 2016 г. отпуснати помощи от:    01.04.2015, 01.05.2015  

Подават  през м. март 2016 г. отпуснати помощи от:    01.06.2015, 01.07.2015  

 

Уведомяването се извършва с декларация свободен текст подадена в ДСП Стара Загора.                                       

 

I. СЕМЕЙСТВАТА, НА КОИТО СА ОТПУСНАТИ МЕСЕЧНИ СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ОТ 1 ЯНУАРИ И 1 ФЕВРУАРИ 2015 Г. НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ГРАФИКА, ТЪЙ КАТО МЕСЕЦА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ СЪВПАДА С ПОСОЧЕНИЯ.

 

II. СЕМЕЙСТВА СЪС СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК ЩЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕЗ СЪОТВЕТНИЯТ МЕСЕЦ, В КОЙТО Е ОТПУСНАТА ПОМОЩТА ИМ, АКО НЯМА ПРОМЯНА.

 

III. СЕМЕЙСТВАТА С ОТПУСНАТИ ПОМОЩИ СЛЕД ПРОМЯНАТА В ЗАКОНА  ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА ОТ 28.07.2015 Г. , НЯМА ДА ПОДАВАТ НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ.

 

IV. СЕМЕЙСТВАТА, НА КОИТО СА ОТПУСНАТИ МЕСЕЧНИ СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЕМЕЙСТВАТА НА РОДНИНИ И БЛИЗКИ И ПРИЕМНИТЕ СЕМЕЙСТВА НЯМА ДА ПОДАВАТ НОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЧАЛНАТА ДАТА НА ОТПУСНАТИТЕ ПРЕЗ 2015 Г. ПОМОЩИ.

 

V. ЗА ВСИЧКИ СЕМЕЙСТВА ВАЖИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ПО ЗСПД ДА ИНФОРМИРАТ ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ” ЗА ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО Е ОТПУСНАТА ПОМОЩТА В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ НАСТЪПВАНЕТО ИМ.

 

На лицата и семействата, които не са подали декларация в свободен текст, в сроковете, в които са били длъжни да го направят, ще бъдат прекратени от началото на месеца, в който е трябвало да уведомят писмено Дирекцията.

 

С чл.60, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. са определени новите  размери на семейните помощи за деца:

Запазва се размерът на месечната помощ:

за от­глеждане на близнаци – 75 лв.

за от­глеждане на дете с трайно увреждане-100,00 лв

за от­глеждане на дете до навършване на една годи­на по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помо­щи за деца за 2016 г. – 100 лв.

Размерът на месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето се определя и изплаща в размера, определен за семейство с едно дете

Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е, както следва:

1. за първо дете – 250 лв.;

2. за второ дете – 600 лв.;

3. за трето дете – 300 лв.;

4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.

 

Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете се определя и изплаща в размера, определен за първо дете.

 

Няма промяна в размера на:

*допълнителната еднократ­на помощ за дете с установени трайни увреж­дания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. – 100 лв.

* на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от За­кона за семейни помощи за деца за 2016 г.- 1200 лв.

* на еднократната помощ за от­глеждане на дете от майка (осиновителка) сту­дентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. – 2880 лв.

 

Запазва се и размера на месечната добавка за от­глеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г.- 240 лв.

 

Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 350 лв. от 1 януари и 400 лв. от 1 юли.

 

 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”, дейност “ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

                       

Квотен принцип. Квота за 2016 година за общините Стара Загора и Опан, обслужвани от ДСП – Стара Загора – 22 лични асистенти.

Подадени молби за включване в НП АХУ са 26 броя. Към 22.03.2016г. са сключени 22 трудови договори за лични асистенти, в т.ч. 4бр. за деца по изключения. Няма откази, има 4 – ма чакащи за включване в НПАХУ.

Условия за включване в НПАХУ:

А. Лични асистенти могат да бъдат безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или отговарящи на условията за отпускане на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания нуждаещи се от чужда помощ в ежедневието си, ако отговарят и на следните условия:

 

-  Да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица по смисъла на т.2, параграф 1  от Допълнителната разпоредба на ЗСП или от семейство на роднини и близки – дете с трайно увреждане, настанено в това семейство по реда на чл.26 от ЗЗД

-  Да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи

- Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или  професионална пенсия за ранно пенсиониране.

 

Б. Лицата, нуждаещи се от постоянни грижи, трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да са лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
  • Да са деца до 18-годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и  степен на увреждане с определена чужда помощ;
  • Да са деца или лица, изведени от специализирана институция за деца или лица с увреждания – нямаме такива случаи.

 

 

В. Лицата могат да бъдат включени в дейност “Личен асистент”, ако отговарят на следните условия:

            -  Месечния доход на член от семейството да не надвишава линията на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет.

-   Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество.

-  Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължения за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите , когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания

-  Да не са прехвърляли жилищен, вилен ,селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната 1 година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД за съответния период.

-  Да са в състояние, при което не могат да се самообслужват; да не ползват целодневно социални услуги на друго основание.

 

ИНФОРМАЦИЯ

за

за дейността на отдел „Закрила на детето”

 

  1. Брой постъпили сигнали за деца в риск за периода 01.01.2016 до 29.02.2016 г. – 116 сигнала.
  2. Брой постъпили сигнали за деца в риск за периода 01.02.2016 до 29.02.2016 г. – 59 сигнала.
  3. Общият брой случаи, по които работи ОЗД в момента са 1194 или средно по 75 случая на социален работник.

 

Постъпилите сигнали са :

-         за дете, останало без родителска грижа – 5 сигнала;

-         упражнено насилие над дете (физическо, психическо, сексуално) – 9 сигнала;

-         неглижиране на дете – 9 сигнала ;

-         за деца с увреждания – 9 сигнала;

-         малолетни/непълнолетни бременни или родили деца – 10 сигнала;

-         деца, родени от малолетни/непълнолетни майки – 9 сигнала;

-         непълнолетни, съжителстващи с лице от противоположния пол и др. – 1 сигнал;

-         риск от отпадане от училище – 3 сигнала;

-         нарушен контакт на детето с отсъстващия родител – 1 сигнал;

-         сигнали за деца, настанени в специализирани институции и услуги резидентен тип – 3 сигнала;

-         в т.ч. има сигнали, по които има открити случаи / с предприета мярка за закрила по ЗЗДетето – чл.23 и чл.26 от ЗЗДетето/;

 

През м. февруари 2016 г. са издадени 11 заповеди за предприемане/прекратяване на мярка за закрила за дете или за реинтеграция на дете в биологичното семейство и др., от които:

-  настаняване на дете в институция – 2;

-  пренастаняване на дете в институция – 1;

- прекратяване настаняването на дете в институция и настаняване в приемно семейство – 0;

- настаняване на дете в приемно семейство – 0;

- прекратяване настаняването на дете в приемно семейство поради осиновяване – 0;

- прекратяване настаняването на дете в институция и настаняване в ЦНСТ – 0;

- настаняване в ЦНСТ – 0;

- прекратяване настаняването на дете в ЦНСТ поради осиновяване – 2;

- прекратяване настаняването в институция поради осиновяване – 1;

- прекратяване настаняването в институция поради смърт на детето – 1;

- прекратяване настаняването в институция поради  навършване на пълнолетие – 2;

- прекратяване настаняването на дете в институция и насочване към кризисен център – 0;

- прекратяване настаняването на дете в институция и разпределяне във ВУИ – 1;

- прекратяване настаняването на дете в институция и настаняване в семейство на близки и роднини – 0;

- насочване към кризисен център – 0;

- настаняване в семейство на близки и роднини – 0;

- прекратяване настаняването в семейство на близки и роднини – 0;

- издадена е 1 заповед за ползване на социални услуги от деца др.

- издадена е 0 заповед за реинтеграция на дете в биологичното семейство .

 

Както е видно, броят на постъпилите сигнали през месец февруари е по – висок спрямо месец януари 2016 г.

-         Изведени деца от ДДЛРГ и настанени в ЦНСТДМ – 0 деца;

-         Изведени деца от ДМСГД и настанени в ЦНСТДМ – 0 деца;

 

 

Забележка: Със заповед № РД01-1815/18.12.2015 г. на Изпълнителния директор на АСП, считано от 01.01.2016 г. се закрива Дома за деца лишени от родителска грижа „Незабравка“ гр. Стара Загора.

 

Забележка: Със заповед на Изпълнителния директор на АСП е преустановено настаняването на деца в ДДЛРГ“Българка“ гр.Стара Загора, считано от 13.05.2015 г.

Със заповед на Изпълнителния директор на АСП е намален капацитета на ДДЛРГ“Българка“ гр.Стара Загора от 64 на 27 места, считано от 01.01.2016 г.

Капацитет:    27 деца;

Настанени деца към 29.02.2016 г. – 26 деца;

 

Забележка:Със заповед на Изпълнителния директор на АСП е преустановено настаняването на деца в ДДЛРГ“Мария Терезия“ гр.Стара Загора.

Със заповед на За Изпълнителен директор на АСП е намален капацитета на ДДЛРГ“Мария Терезия“ гр.Стара Загора от 65 на 32 места, считано от 01.03.2016 г.

 

Капацитет:65 деца;

Настанени деца към 29.02.2016 г. – 32 деца;

 

Забележка: ДДЛРГ „ Теофано Попова“ гр. Стара Загора

Капацитет: 41 деца;

Настанени деца към 29.02.2016 г. – 28 деца;

 

ПЕТЯ ЧАКЪРОВА

Директор на ДСП Стара Загора

#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн