Днешният Ден на водата преминава под надслов “По-добра вода, по-добри работни места!”

STZAGORA.NET
*
В навечерието на Деня на водата (22 март) Фондация „Земя завинаги” представи текущите резултати от изпълнението на своя проект „Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария”, финансиран от Българо-швейцарската програма за развитие и Фонда за реформи.

“В изпълнение на проекта работихме с институциите в селата, проведоха се редица срещи (36 общоселски срещи) и анкети на домакинствата в селата Дълбоки, Сърнево и Ягода, направи се пълно проучване на налични изследвания, планове и т.н. и беше разработена Стратегия за подобряване на услугите по водоснабдяване и санитария в изпълнение на изискванията на законодателството на ЕС и Р. България за всяко от проектните села” – съобщи Диана Искрева, изп. директор на “Земя завинаги”. Стратегиите за всяко от селата са много подробни – между 47 и 56 страници, и дават отговор на следните въпроси:

• Налични водни ресурси и техните характеристики;
• Връзки между водните ресурси и геоложкия строеж, почвите, растителността и климата (вкл. промяна на климата, наводненията и сушите);
• Връзки между водните ресурси и стопанското развитие на селата;
• Структура на населението и очаквано развитие;
• Подробно описание и анализ на качеството и количеството на питейните води, отвеждането и третирането на отпадъчните води; налична инфраструктура;
• Необходими мерки за постигане съответствие със законодателството за качеството на питейната вода и пречистване на отпадъчните води.

Заключението в документа на Фондация “Земя завинаги” е, че в трите села няма отговарящо на Директива 91/271/ЕЕС и Закона за водите отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Дерогацията (временната отмяна на закона до по-късна дата – бел. ред.) за всички тези села изтече на 31.12.2015 г.

Най-тревожното е, че в България има огромен брой агломерации, които са в същото състояние. Изискванията на Директивата са за ефективно механично, химично и биологично пречистване. Всяко купно селище, преработващо органична продукция предприятие, земеделско стопанство и т.н. стопански дейности се приравняват в еквивалент жители (е.ж.) според Директивата за отпадъчните води. “Еквивалент жители” са биоразградими органични вещества, за които биохимичната потребност от кислород за пет дни (БПК5) е 60 грама дневно.

Директивата се отнася за агломерации над 2000 е.ж. Ако има централизирано събиране на отпадъчни води за „агломерации” под 2000 е.ж. изливащо се в сладки води, тогава важат изискванията за съответно пречистване.

България продължава да използва неправилно преведена директива, която подвежда експертите за предмета и целите на Директивата. Докато в Директивата никъде не се посочва каквато и да била технология за събиране или отвеждане, или третиране на отпадъчните води, в българския превод постоянно се говори за канализация (което е само една от възможните технологии).

*
Милен Малчев, кмет на Сърнево от ПП АБВ:

- В Сърнево по отношение на качеството на водата сме почти на ръба. И въпреки много доброто поддържане от страна на ВиК на Зона “А” и Зона “Б” на нашите водоизточници, често има проблеми, особено когато паднат повече дъждове – кладенците са плитки и не е възможно да се пречисти водата. Надявам се този мониторинг, който направихме в селото, да даде тежест на нашето желание за подмяна на водопровода и пречистване на питейната ни вода. Най-голямото село сме в общината, с етернитови тръби, които много често дават аварии. Сега цената на водата ни се изравнява с останалите и поне като е така – по-добре поне да бъдем с чиста вода.
*
Севдалина Драгова, ръководител на отдел “Водоснабдяване” във ВиК – Стара Загора:

- В момента е в ход проект за подмяна на водопровода в с.Сърнево, за който Община Раднево ще търси начини за финансирането му – по оперативни програми или от МОСВ/ПУДООС.

По отношение на качеството на водата, специално в с. Сърнево, водоизточникът е Домус бунар, който е плитък дренаж. Санитарно-охранителната му зона е доста голяма. Влошенията в качеството, които се появяват, са единствено при обилни дъждове и наводнения, като се променя мътността на водата от примеси на твърди частици. По отношение на органика няма отклонения. Непрекъснато се осъществява постоянно дезинфекциране на водата, за да се осигурят санитарните изисквания по микробиологични показатели. Така че в тази посока – за подмяна на водопроводната мрежа – се работи.

По отношение на цената – не ВиК определя дали трябва да се повиши цената или не. Това е държавна политика, от ДКЕВР. През следващия 5-годишен период, доколкото сме информирани, на цялата територия, която обслужва даден ВиК оператор, цената трябва да стане единна. Т.е. да няма отделни цени за помпажната и гравитачната вода, както е в момента. Това не е нещо, което ВиК решава еднолично.

По отношение на отвеждането на отпадъчните води и по изграждане на канализациите в цитираната директива става въпрос за агломерации или населени места над 2000 еквивалент-жители. А в Ягода, Дълбоки и Сърнево ВиК до момента не поддържа и не експлоатира никаква канализационна мрежа. Ако има частично изградена такава, тя би следвало да се стопаниства от Общината или в зависимост от това, кой я е изградил. Отвеждането на отпадъчните води в България е на принципа на изграждането на улична канализационна мрежа. И съответно, ако е необходимо, и на разделна мрежа за дъждовните води. Когато се съберат тези води от индивидуалните потребители, те трябва да се отведат в пречиствателното съоръжение, независимо от какъв тип е, според количеството и замърсеността им.
#

споделяне във facebook

Напишете коментар


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн