Ваучери за непълнолетни майки започна да предоставя Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора

STZAGORA.NET
*

Петя Чакърова

Помощи в натура

От 21.12.2015 г. Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора започна предоставянето на ваучери на малолетни и непълнолетни майки, на които е отпусната месечна помощ за отглеждане на дете, съгласно Закона за семейни помощи за деца.

Ваучерите са ценни книжа с номинална стойност 35,00 лв. и 50,00 лв., които осигуряват социално подпомагане в натура на правоимащите лица.

Предоставяните от Дирекция “Социално подпомагане“ – Стара Загора ваучери могат да се ползват за:

1. Пълно или частично заплащане на такса за детска ясла и/или детска градина.

2. Пълно или частично заплащане на такса за детска кухня или столово хранене.

3. Закупуване на храна, облекло,обувки.

4. Закупуване на бебешки и детски принадлежности, козметични и хигиенни материали и други стоки за ежедневна употреба, необходими за детето в зависимост от възрастта му.

5. Закупуване на учебници и учебни пособия и други стоки, необходими за детето за посещение на училище, предучилищна група, детска градина или детска ясла.

Непълнолетни майки или техните законни представители получават от дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора два екземпляра от ваучера, които предоставят на избран от тях доставчик на стоки или услуги. Ваучерите се получават лично от правоимащото лице или от негов представител въз основа на нотариално заверено пълномощно.

При реализирането на ваучера лицето, предоставящо стоката или услугата, следва да попълни на представените му два екземпляра: датата на реализация на ваучера; наименованието на обекта, в който е реализиран; име, подпис и печат на лицето, предоставящо стоката/услугата.

Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери, издадени от Дирекции “Социално подпомагане” – Стара Загора, е длъжно да регистрира и отчете продажбата в търговския обект, чрез издаване на фискален или системен бон, независимо дали купувачът е поискал друг документ.

Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери, издадени от дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора, до 5-то число на месеца, следващ месеца на извършените продажби, подава в съответната дирекция, която е издала ваучерите, заявление по образец за изплащане на дължимите суми, към което се прилагат следните документи: опис на ваучерите, подлежащи на осребряване, в който задължително се вписват серията, номера, единичните номинални стойности и общата номинална стойност на предоставените ваучери, както и един екземпляр от всеки ваучер, с който е заплатена продадената стока или услуга; оригинална фактура за дължимите суми с получател съответната дирекция “Социално подпомагане”, съдържаща в графата “предмет на стопанската операция” подробен опис на продадените стоки или услуги, с упоменати брой и единична цена.

В заявлението за изплащане на дължимите суми се посочва броят на отчитаните ваучери, общата им сума, номерът и датата на издадената фактура и данни за банковата сметка, по която лицето желае да получи плащането.

До 5 работни дни след получаване на заявката дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора превежда на лицата, предоставили стоките или услугите, дължимите суми.

Непълнолетните майки или техните законни представители получават от дирекциите “Социално подпомагане” два екземпляра от ваучера, които предоставят на избран от тях доставчик на стоки или услуги. Ваучерите се получават лично от правоимащото лице или от негов представител въз основа на нотариално заверено пълномощно. Ваучерите се получават единствено в седалището на Дирекция “Социално подпомагане”.

При реализирането на ваучера лицето, предоставящо стоката или услугата, следва да попълни на представените му два екземпляра: датата на реализация на ваучера; наименованието на обекта, в който е реализиран; име, подпис и печат на лицето, предоставящо стоката/услугата. Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери, издадени от Дирекции “Социално подпомагане”, е длъжно да регистрира и отчете продажбата в търговския обект чрез издаване на фискален или системен бон, независимо дали купувачът е поискал друг документ.

Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери, издадени от дирекциите “Социално подпомагане”, до 5-то число на месеца, следващ месеца на извършените продажби, подава в съответната дирекция, която е издала ваучерите, заявление по образец за изплащане на дължимите суми, към което се прилагат следните документи: опис на ваучерите, подлежащи на осребряване, в който задължително се вписват серията, номера, единичните номинални стойности и общата номинална стойност на предоставените ваучери, както и един екземпляр от всеки ваучер, с който е заплатена продадената стока или услуга; оригинална фактура за дължимите суми с получател съответната дирекция “Социално подпомагане”, съдържаща в графата “предмет на стопанската операция” подробен опис на продадените стоки или услуги, с упоменати брой и единична цена. В заявлението за изплащане на дължимите суми се посочва броят на отчитаните ваучери, общата им сума, номерът и датата на издадената фактура и данни за банковата сметка, по която лицето желае да получи плащането. До 5 работни дни след получаване на заявката дирекциите “Социално подпомагане” превеждат на лицата, предоставили стоките или услугите, дължимите суми.

Образецът на заявлението е публикуван на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане: www.asp.government.bg.

Повече информация, касаеща реда на отчитането и изплащането на ваучерите от страна на лицата, предоставили стоката или услугата, може да получите в сградата на дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора.

ПЕТЯ ЧАКЪРОВА /п/
Директор на ДСП Стара Загора
#

spodelime


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн