Община Стара Загора приключва Интегрирания воден проект. Официалното му закриване е в с. Богомилово в петък

STZAGORA.NET
*

Момент от работата по Водния проект на Стара Загора - полагане на тръбите на Главния колектор в центъра на града

На 30.10.2015 г. (петък) от 12.00 ч. на официална церемония по закриване на проект „Интегриран воден проект за Стара Загора“ кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров ще открие обект „Канализационна мрежа на с. Богомилово“.

Поканени са да присъстват министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, представители на Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда”, народни представители, общински съветници, членове на екипа за управление на проекта и др.

На място в с. Богомилово ще се проведе и заключителната пресконференция.

Публични събития за откриване на изградената канализация ще се проведат и в кв. „Кольо Ганчев“ (от 13.00 ч.), както и в кв. „АПК“ (от 13.30 ч.).

Обектите са изградени по проект „Интегриран воден проект за Стара Загора“, одобрен за финансиране по процедура №BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. жители“, по приоритетна ос 1 – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 жители и в населени места с под 2000 жители, попадащи в градски агломерационни ареали“ на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Бенефициент е Община Стара Загора.

С реализацията на проекта завършва целият канализационен цикъл на Стара Загора и се решават напълно проблемите с водоснабдяването и канализацията на града. Около 27 км е изградената, рехабилитирана и модернизирана канализационна мрежа, реконструирани са над 2 км водоснабдителна мрежа в града и близкото село Богомилово. Разширени са главни колектори и отливният канал в централната градска част и кв. АПК, чрез който е преустановено достигането на разредена вода до пречиствателната станция за отпадни води на Стара Загора, което водеше до компрометиране на нейната работа. Изградена е канализацията на кв. “Кольо Ганчев”, както и водоснабдяването и канализацията на кв. АПК.

Обща стойност на проекта: 34 128 780 лв.
Финансиране от Кохезионния фонд: 22 123 683 лв.
Национално съфинансиране: 5 530 921 лв.
Финансиране от община Стара Загора: 870 000 лв.
Възстановим ДДС: 5 604 176 лв.

Изпълнител на строително-монтажните работи по проекта е Обединение „Воден проект Стара Загора“, в състава на което участват „Трейс Груп Холд“ АД, „Пи Ес Ай“ АД, „Водстрой 98″ АД и „Инфраструктурно строителство“ ЕООД.
#

сподели бутон


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн