До края на октомври плащат авансов данък за юли, август и септември наемодатели, самоосигуряващи се лица и фирми

STZAGORA.NET
*
31 октомври е крайният срок за подаване на декларации – по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл.201 от ЗКПО от: самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители, наемодатели и фирми – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда определен в закона. Над 3500 са лицата в Старозагорска област, които се очаква да го направят до края на месеца.

В декларацията се посочва размерът на данъците, които са удържани при изплащането на нетрудови възнаграждения, както и дивидентите в полза на физически и юридически лица. В случаите, когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, тя се подава от лицето, придобило дохода. Не се посочва единствено удържаният данък за доходи от трудови правоотношения.

Лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника, декларират дължимия данък за тримесечието с подаването на горепосочената декларация в срок до края на месеца, следващ тримесечието. Накратко – за доходите, получени през месеците юли, август и септември, декларацията се подава до 31 октомври 2015 г.

В най-масовия случай декларацията по чл.55 (образец 4001)  се подава, ако:

- сте наемодател и отдавате помещение под наем на друго физическо лице, трябва да декларирате и внесете дължимите авансови вноски до 31 октомври;

- сте самоосигуряващо се лице, подавате декларация за авансовия данък за доходите, получени през третото тримесечие на 2015 г. (по чл.55 от ЗДДФЛ);

- сте земеделски производител, подавате декларация за авансовия данък за доходите, получени през трето тримесечие на 2015 г. (по чл.55 от ЗДДФЛ), или ако сте реализирали селскостопанска продукция, или сте получили субсидии, т.е. имате приходи от дейността;

Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.

Горепосочените декларации се подават в офисите на НАП лично или чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка, или по интернет, подписани с електронен подпис или ПИК. Срокът за плащане на данъка е и срок за подаване на декларацията – 31 октомври 2015 г.

Повече информация за попълване на декларации, плащане на данъци и други може да бъде получена на телефона за информация на НАП: 0700 18 700, на цената на градски разговор.
#

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн