На вниманието на земеделските стопани: важни срокове

STZAGORA.NET
*
Уважаеми земеделски стопани,

С цел безпроблемно протичане на процедурите по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2015/2016 г., Ви напомням регламентираните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ срокове:

1. 31.VІІ. – Подаване на декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ от собствениците на земеделски земи и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ от ползвателите на земеделски земи за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване;
2. 05.VІІІ. – Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения и изготвянето на служебни разпределения за всяко землище на територията на област Стара Загора;
3. 10.VІІІ. – Общинските служби по земеделие предоставят на ползвателите и комисията списък на имотите с правно основание и имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 (т. н. „бели петна”), картен материал;
4. 30.VІІІ. – Краен срок за сключване на доброволни споразумения, които важат за стопанската 2015/2016 година;
6. 15.ІХ. – Изготвяне на проект за служебно разпределение на масивите за ползване;
7. 01.Х. – Директорът на Областна дирекция „Земеделие” издава заповед за разпределение на масивите за ползване за стопанската 2015/2016 година;
8. 10.Х. – Обявяване на заповедта за разпределение на масивите за ползване за стопанската 2015/2016 година;
9. В срок до 3 месеца от обявяването на заповедта, ползвателите внасят по транзитна бюджетна сметка на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора, сума в размера на средното рентно плащане за съответното землище за предходната стопанска година.

От изключително важно значение е своевременното представяне на договорите за наем, аренда и/или съвместна обработка в съответните общински служби по земеделие, съгласно сроковете, а именно преди или едновременно със заявленията по чл. 70 от ППЗСПЗЗ.

С уважение:
ЕЛКА БОНЕВА
Директор на Областна дирекция “Земеделие”
Стара Загора

#

социално споделяне


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн