1159 лица са постъпили на работа в област Стара Загора през май

STZAGORA.NET
*

През май 2015 г. в област Стара Загора са постъпили на работа 1159 безработни лица. На първичния пазар през май 2015г. са устроени общо 964 лица, по мерки за заетост – 1 лице и по програми за заетост са постъпили на работа 194 лица.

През май са обявени 975 работни места на първичния пазар на труда.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА:

В програми за заетост и обучение от началото на годината в област Стара Загора са включени 738безработни лица.
По Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” са включени 95 лица по “заявки” за „личен асистент“.
Други програми, по които бюрата по труда от областта имат сключени договори с работодатели и се реализират са:
По Програма „Старт на кариерата“ са работили 37 лица.
Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – По програмата са работили 63 лица.

По насърчителни мерки на заетост са включени 58 лица.

Най-предпочитаните от работодателите са преференциите:

• по чл.36, ал.1 от ЗНЗ за безработни младежи до 29г – са включени 22 безработни лица от групата на младежите до 29-годишна възраст.
• по чл.36б от ЗНЗ (За безработни младежи до 29 год. възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж) са работили 4 безработни младежи.
• по чл.41а от ЗНЗ(За безработни младежи до 29 години, наети за чиракуване) са работили 2 лица.
• по чл.51 от ЗНЗ е работило 1 лице на непълно работно време.
• по чл.52, ал.1 от ЗНЗ (За лица с трайни увреждания, вкл. Военноинвалиди) са работили 3 безработни лица.
• по чл.53 от ЗНЗ (За самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст) е работило 1 лице.
• по чл.55а от ЗНЗ (За безработни над 50 годишна възраст) са включени 4 лица.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СХЕМИ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Дейностите по Схема BG051PO001-1.1.05 „Отново на работа” – Проект „Детегледач – шанс за реализация с обучение към заетост“,Схема “Аз мога“ BG051PO001-2.1.11 и BG051PO001-2.1.13 – Проект „Обучение и кариерно развитие“, Схема „Ново Начало – създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”, Схема „Развитие” – Проект “Нов избор – развитие и реализация”и проект „Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент І” са приключили.

По Схема BG051PO001-2.1.14 – “Аз мога повече“ 6390 лица са включени в обучение, в т.ч.:3505 – за професионална квалификация, по чужд език – 2557 и по дигитална компетентност – 328 лица. Завършили обучение 6292 лица.

Схема BG051PO001-2.2.01“По-близо до работа“.

671 новонаети лица са подали заявление за включване в проекта.

93 работодатели са подали заявление за включване в проекта, като са сключени 88 договора по проекта.

41 новонаети лица са включени във въвеждащо обучение.

По Схема BG051PO001-1.1.12 “Първа работа“са подадени 56заявки от работодатели. Заявени са 134работни места. 206 безработни лица са подали заявления за включване в проекта. Включени са105 лица в обучение, успешно сазавършилиобучение 103 лица, като 98 лица са включенив заетост по проекта.

По Схема BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост“ са подадени 496 заявки и са заявени 2309 места. 1385 лица са включени в заетост.
*
*

ОБЩИНИ СТАРА ЗАГОРА И ОПАН

 

1. Безработица – състояние, равнище и динамика

Безработицата в страната през месец май значително намаля – напълно закономерно за месец, в който процедурите по програми и мерки за заетост от Националния план за действие по заетостта, отдавна стартираха и равнището й естествено достигна 10,1% – с 0,6 процентни пункта по-ниско в сравнение с предходния април. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през месец май в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 12 714 безработни и равнището на безработица е 8,6 на сто, с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо месец април 2015 година, равнището на безработица намалява с 0,5 процентни пункта, а регистрираните безработни с 856 души. С най-ниско равнище на безработица продължава да е община Казанлък – 5,2 на сто, а с най-високо – община Николаево – 68,4 на сто.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец май значително намаляха. Общият брой на регистрираните безработни достигна 4288. Равнището на безработица е 5,4 на сто и намалява спрямо предходния месец с 0,4 процентни пункта. Спрямо април 2015 година намалението е с 262 безработни. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора – регистрирани безработни 4170, равнище на безработица – 5,3 на сто; община Опан – регистрирани безработни 118, равнище на безработица – 18,8 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2589 (60,4 на сто). Увеличението спрямо предходния април е с 0,7 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 42,4 на сто през май, 44,0 на сто предходния април. Намаляват безработните в младежка възраст (510 през месец май, 571 предходния април). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 358, тоест 70,2 на сто от всички регистрирани младежи. Сравнението с месец април показва намаление с 34 младежи. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2170, с 5,0 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години предходния април. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1698 в отчетния месец, 1732  през месец април.

С 3,3 на сто намаляват новорегистрираните безработни (498 през месец май, 515 предходния април), като 219 (44,0 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 278, индустрия – 122 и търговия – 92.

 

2. Динамика и структура на заетостта

В отчетния месец са обявени 452 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 400, с 5,3 на сто повече от заявените през месец април. Частният сектор е заявил 266 места – 58,8 на сто от местата. Делът му нараства от 51,8 на сто през април до 58,8 на сто от местата в отчетния месец. През месец май 278 – 61,5 на сто от обявените работни места са за безработни без квалификация. Обяснението: 90% от местата по програми за заетост са без изисквания за професия и специалност. Равнището на материалната база и прилаганите технологии в строителството, земеделието, горското стопанство, добивната и хранително-вкусовата промишленост, предлагат съчетание от елементарни трудови умения и ръчен труд с ниско заплащане. Нестабилното икономическо положение на повечето стопански субекти, ги принуждава стихийно да разкриват и закриват работни места, да се стремят към икономии на средства за работни заплати и да избягват инвестициите в квалифициран човешки потенциал.

По програми за заетост и обучение през месец май са обявени 49 работни места, 45 по национални програми за заетост и 4 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Започналите работа в отчетния месец са 422, в т.ч. жени – 242, младежи до 29 години – 118, безработни с висше образование – 122, продължително безработни – 60.

 

3. Изпълнение на активната политика по заетостта

 

В програми за заетост и обучение от началото на годината се включиха 371 безработни. През месец май по програми за заетост финансирани от Държавния бюджет работиха 145 безработни.

В национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” от началото на годината се включиха 3 безработни на социално подпомагане. През месец май продължава процедурата за избор на проекти от работодатели, с цел участие в програмата.

В национална програма „Асистенти на хора с увреждания” се включиха 37 безработни, всички по заявки за личен асистент. През месец май по програмата работиха 36 безработни.

Съществуват и други програми, по които Бюрото по труда има сключени договори с работодатели и те успешно се реализират:

Програма „Старт на кариерата, по която 88 младежи до 29 години, без трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност, кандидатстваха през месец септември по процедура 2014 година за работни места в централните ведомства, областните и общински администрации. Интервютата с работодатели и класирането на кандидатите отдавна е известно. По програмата през месец май работят 16 младежи с висше образование по сключените през месец декември 2014 година трудови договори с работодателите.

По програма „Мелпомена” през месец май работят  9 безработни. Програмата се приема много добре от културните институции – опера, драматичен и куклен театър, както и от кандидатстващите за обявените работни места безработни.

Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания.  Програмата е с продължителност 24 месеца и се посреща добре от работодатели и безработни. През месец май по програмата работят 15 безработни с намалена работоспособност.

Проект „Шанс за работа – 2015 е насочен към повишаване пригодността за заетост на безработни младежи до 24 години и безработни над 50 години, чрез обучения по професионална квалификация и стажуване на работни места за придобиване на практически умения и опит. По проекта приключи обучението на 15 безработни младежи по част от професията социален асистент, специалност „ Подпомагане на деца в риск”, на 15 безработни младежи по част от професията помощник възпитател, специалност „Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”. Успешно приключи стажуването в отделенията на МБАЛ „Професор д-р Стоян Киркович” на 6 безработни над 50 години с основно образование по професията болногледач.

 По проект „От професионално обучение към ефективна заетостпродължава обучението на 70 безработни по част от професията продавач консултант. Осъществен е подбор сред уязвимите групи на пазара на труда: младежи, безработни над 50 годишна възраст, продължително безработни и лица извън работната сила, желаещи да работят, в това число обезкуражени лица. В професионално обучение по проекта през месец май се включиха нови 19 безработни.

Проект „Професионално обучение за всички – шанс за успешен преход към заетосте насочен към безработни младежи до 29 години, обезкуражени лица и безработни над 50 години. Обученията се провеждат от българо – германските центрове за професионална квалификация в цялата страна по приложени в бюрата по труда графици на професиите. В професионални обучения през месец май се включиха 3 безработни. Продължава обучението на 32 безработни по специалности „Машини и съоръжения за заваряване”, „Производство на кулинарни изделия и напитки”, „Електрически инсталации” и „Компютърни мрежи” , а 31 безработни  вече завършиха успешно започнатото обучение.

По проект „Уча и успявам в България успешно завърши професионалното обучение по три професии: шивач – за 20 безработни със завършен начален етап на основното образование и 8 от тях се включиха в несубсидирана заетост по специалността в „Наталия” АД; продавач консултант – за 20 безработни със завършен 10 или 11 клас и придобито право за явяване на държавен зрелостен изпит или завършено средно образование; оператор в дървообработването – за 20 безработни със завършен 10 или 11 клас и придобито право за явяване на държавен зрелостен изпит или завършено средно образование.

В насърчителни мерки за заетост  от началото на годината се включиха 10 безработни. През месец май по мерки за заетост работят 13 безработни.

Най-предпочитани от работодателите са преференциите по:

•            чл.36, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта осигурява заетост на младежи до 29 години. През месец май по мярката работят 4  безработни младежи.

•            чл.36б от Закона за насърчаване на заетостта е за безработни младежи до 29 години, завършили средно или висше образование, но без трудов стаж. В отчетния месец по мярката работят 2 безработни младежи.

•            чл.50 от Закона за насърчаване на заетостта е за първите пет разкрити работни места от работодатели – микропредприятия. В отчетния месец по мярката работят 3 безработни.

•            чл.52, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта е за лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди. В отчетния месец по мярката работи един безработен с намалена работоспособност.

•            чл.52, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта е за безработни с трайни увреждания, наети на временна, сезонна или почасова работа. През месец май по мярката работи един безработен.

         чл.55а от Закона за насърчаване на заетостта е за безработни над 50 годишна възраст. В отчетния месец по мярката работи един безработен.

 

4. Реализация на схеми по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

1. Схема BG051PO001-2.1.14 Аз мога повече”. Общо 5939 работещи на трудови договори от средата на 2012 година, са подали заявление за включване в обучение. Одобрените заявления от началото на схемата са 5760, от които 3223 – за професионална квалификация. Включените в обучение от началото на проекта са 4175, а завършилите обучение – 4147. През месец май няма включени в обучение, а завършилите обучение са 26 – 20 по чужд език и 6 за професионална квалификация.

2. Схема BG051PO001-1.1.11 - Проект „Подкрепа за заетост”. Целта на проекта е насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на безработни от уязвимите групи на пазара на труда: младежи, безработни над 50 годишна възраст, продължително безработни. Подадените заявки от работодатели са 229 от началото на схемата. Заявените работни места са 1171. Включените в заетост безработни са 605. Само през месец май включените в обучение по схемата са 19, а включените в заетост – 16.

Продължителността на субсидираната заетост по проекта е шест месеца.
При разпределение на работните места с предимство се удовлетворяват заявките на работодатели от общини, засегнати от природните бедствия в края на есента и през зимата. Проектът стартира през месец юли 2012 година, а през месец май в обучения и заетост са включени 2476 безработни в цялата страна.

#

сподели бутон


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн