Безработицата в община Стара Загора е 6,1%, в страната – 10,5%

STZAGORA.NEТ
ОБЩИНИ СТАРА ЗАГОРА И ОПАН

1. Безработица – състояние, равнище и динамика
Безработицата в страната през месец септември незначително нарастна и равнището й достигна 10,5%, с 0,1 процентни пункта по-високо от предходния месец. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през септември в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 197 безработни и равнището на безработица е 9,6%, с 0,9 пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо август 2014 година равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 252 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора, а с най-високо община Николаево.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец септември продължи да намалява. Регистрирани са 4854 безработни. Равнището на безработица е 6,1% – с 0,3 процентни пункта по-ниско от това през август и с 4,4 пункта по-ниско от средното за страната. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора – регистрирани безработни 4749, равнище на безработица – 6,1 на сто; община Опан – регистрирани безработни 105, равнище на безработица – 16,7%.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2866 (59,0 на сто). Намалението спрямо предходния август е с 0,5 пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 41,3 на сто през септември, 40,8 на сто предходния август. Нарастват безработните в младежка възраст (704 през септември, 687 предходния август). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 468 (9,6 на сто). Сравнението с предходния август показва увеличение с 0,5 пункта. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2380, с 5,5 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през август. Намалява с 5,9 на сто месечният брой на безработните над 50 години – 1770 в отчетния месец, 1881 през август.

С 19,5 на сто нараства броят на новорегистрираните безработни (632 през септември, 529 предходния август), като 295 (46,6%) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги (286), индустрия (152) и търговия (98).

2. Динамика и структура на заетостта
През месеца са обявени 486 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 444, с 6,5 на сто повече от заявените през август. Частният сектор е заявил 182 места, 41,0 на сто от местата. Делът му намалява от 49,6 на сто през август до 41,0 на сто от местата в отчетния месец. През септември 42,2% от обявените работни места са за безработни без квалификация.

По програми за заетост и обучение през септември са обявени 42 работни места.
Започналите работа през септември са 469, в т.ч. жени – 323, младежи до 29 години – 118, с висше образование – 149, продължително безработни – 48.

3. Изпълнение на активната политика по заетостта
В програми за заетост и обучение от началото на годината се включиха 493 безработни лица. През септември по програми за заетост финансирани от Държавния бюджет работиха 168 безработни.

В национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” от началото на годината се включиха 187 безработни на социално подпомагане. През септември по програмата работиха 45 безработни. От тях 42 безработни лица на социално подпомагане се включиха в строително-ремонтни и възстановителни дейности за преодоляване на последиците от проливните дъждове в началото на месец септември в двете общини.

В национална програма „Асистенти на хора с увреждания” се включиха 43 безработни, всички по заявки за личен асистент. През септември по програмата работиха 38 безработни.

Други програми, по които Бюрото по труда има сключени договори с работодатели и те успешно се реализират:

Програма „Старт на кариерата”, по която 88 младежи до 29 години, без трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност, кандидатстват през септември по процедура 2014 година за работни места в централните ведомства, областните и общински администрации.

Програма „Мелпомена”, по която работят 5 безработни. Програмата се приема много добре от културните институции – опера, драматичен и куклен театър, както и от насочените за работа безработни.

Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания През септември по програмата работят 20 безработни с намалена работоспособност.

По национална програма „Възобновяване и опазване на българската гора” през септември 3 продължително безработни работят като пожаронаблюдатели в Държавно горско стопанство Стара Загора.

Проект „Шанс за работа – 2014″ е насочен към повишаване пригодността за заетост на безработни младежи до 29 години и безработни над 50 години, чрез обучения по професионална квалификация и стажуване на работни места за придобиване на практически умения и опит. Приключи стажа на 6 безработни младежи по професия „работник озеленяване”, назначени като градинари в ж.п.участък Стара Загора. Продължава стажуването на 10 безработни над 50 години по професия „болногледач”: 7 от тях работят като санитари в Дома за лица с физически увреждания в Стара Загора, а 3 като болногледачи в Дома за стари хора „Свети Мина”.

В насърчителни мерки за заетост от началото на годината се включиха 27 безработни. През месец септември по мерки за заетост работиха 47 безработни.

Най-предпочитаните от работодателите са преференциите:
• чл.36, ал.1 от ЗНЗ е за безработни младежи до 29 години. През септември по мярката работят 19 безработни младежи.
• чл.36б от ЗНЗ е за безработни младежи до 29 години, завършили средно или висше образование и без трудов стаж. В отчетния месец по мярката работят 4 безработни младежи.
• чл.41 от ЗНЗ насърчава работодателите да приемат за стажуване младежи до 29 години. През септември по мярката работят 2 безработни младежи.
• по чл.50 от ЗНЗ (За първите пет разкрити работни места от работодатели-микропредприятия) през септември работят 3 безработни.
• чл.52, ал.1 от ЗНЗ е за лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди. През септември по мярката работят 2 безработни лица с намалена работоспособност.
• чл.52, ал.2 от ЗНЗ стимулира работодателите да наемат на работа безработни с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа. През септември по мярката работи един безработен с намалена работоспособност.
• по чл.53 от ЗНЗ (За самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст) работи една майка с дете до 3 години.
• по чл.53а от ЗНЗ (За майки /осиновителки/ с деца от 3 до 5-годишна възраст) през септември работят 3 безработни.
• по чл.55а от ЗНЗ (За безработни над 50-годишна възраст) в отчетния месец работят 11 безработни.

4. Реализация на схеми по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
1. Схема BG051PO001-2.1.14 – „Аз мога повече”. Над 5000 лица (5939) са подали заявление за включване в обучение, в т.ч. 3356 – за професионална квалификация. Включените в обучение са 4133, а завършилите обучение – 4042.

2. Схема BG051PO001-1.1.11 – Проект „Подкрепа за заетост”. Целта на проекта е насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на безработни от уязвимите групи на пазара на труда – младежи, безработни над 50 годишна възраст, продължително безработни. Подадени заявки от работодатели – 163. Заявени работни места – 963. Включени в заетост – 465. От 09 до 26 септември 2014 година бюрата по труда в цялата страна приемаха заявки за разкриване на работни места от работодатели от реалния сектор. В цитирания период в ДБТ са приети 57 заявки за 214 работни места.
Продължителността на субсидираната заетост по проекта е 6 месеца.
При разпределение на работните места с предимство ще се удовлетворяват заявките на работодатели от общини, засегнати от природни бедствия.
Проектът „Подкрепа за заетост” започна през юли 2012 година и до момента в обучения и заетост са включени над 32 хил. безработни.

3. Схема BG051PO001-1.1.12 – Проект „Първа работа”. Целта на проекта е да подпомогне старта в работната кариера на младежите до 29-годишна възраст, чрез осигуряване на обучение и последваща заетост. Подадени заявки от работодатели – 18. Заявени работни места – 72. Включени в обучение – 49. Успешно завършили обучението – 49. Включени в заетост – 44.

4. Схема BG051PO001-2.2.01 – Проект „По близо до работа”. В проекта могат да участват всички наети по трудов договор, които работят в населени места различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес. Работодатели подали заявления по проекта – 40. Наети подали заявления – 222. Сключени договори – 37. Включени новонаети във въвеждащо обучение – 28. Включени заети в надграждащо обучение – 151. Лица ползвали средства за транспорт – 157.
#svz

spodelime


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн