Община Гълъбово получи най-високата оценка след проверка на Сметната палата

STZAGORA.NET

Финансовият отчет на община Гълъбово за 2013 г. е заверен без резерви. Община Гълъбово получава за втори път толкова висока оценка след одитна проверка на Сметната палата, съобщиха от пресцентъра на общината.

“Без резерви” е най-високата оценка от съществуващите 4 степени на заверка на годишните финансови отчети. Трите по-ниски степени са “обръщане на внимание”, “с резерви” и “отказ за заверка”.

Докладът, одитното становище и решението за приемането им бяха връчени на кмета на община Гълъбово Николай Тонев, а одитния доклад и одитното становище са публикувани в интернет страницата на Сметната палата и в интернет страницата на община Гълъбово.

Проверката от Сметната палата е била относно финансовата и стопанска дейност на общината за 2013 г. – годишния финансов отчет за 2013 г. Елементите, които са били одитирани от финансовата институция – баланс към 31.12.2013 г., в това число и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета, отчета за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове, отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства. Проверявани са били още отчета на извънбюджетните сметки на Кохезионните и Структурните фондове към Националния фонд, отчета за извънбюджетните сметки на бенефициентите на Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие” и други отчетни форми.

Като цяло проверката е обхванала годишния отчет за касовото изпълнение, съответствие на формите и съдържанието, и въобще всичко, което е извършвано през отчетната финансова 2013 г. Одиторите на Сметната палата са проверявали дали честно и вярно са отразени информацията в отчета, каква е взаимовръзката със съответните счетоводни сметки, има ли съответствие на баланса на първоначален и краен баланс, честно и вярно ли е представено финансовото състояние и имуществото на общината.

Проверката е разглеждала има ли последователност при счетоводната политика и сметкоплана и дали съществуват съответно някакви липси или излишъци при извършване на годишните инвентаризации. Проверявани са и приложенията към Годишния финансов отчет. След приключването на проверката е съставен Одитен доклад с №0100043113, който предоставя всъщност една подходяща база за изразяване на одитно становище. Това одитно становище е независимо и то се представя на Сметната палата, която изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Гълъбово към 31.12.2013 г. в съответствие с приложимата обща рамка на финансовото отчитане.
#jtdv
gerb

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн